Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Julio de 2008.

Los parquistas celebran el 18 de julio asamblea para renovar su junta directiva

La Agrupación de Parquistas de Carril celebrará el próximo viernes 18 de julio una asamblea general ordinaria en el transcurso de la cual se renovará a su junta directiva que, con toda probabilidad volverá a estar encabezada por su actual presidente, José Luis Villanueva. La primera convocatoria está prevista para las 19:15 horas y la segunda para las 19:30 horas, en la Sala de Conferencias del Auditorio Municipal de Vilagarcía.

La reunión servirá también de marco para que la actual junta directiva someta a aprobación el balance de cuentas de 2007 y los presupuestos para el presente ejercicio.

En el capítulo de ruegos y preguntas los socios podrán trasladar a la nueva junta directiva aquellas cuestiones de interés general para los parquistas.

05/07/2008 09:10 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Los regidores de la ría de Arousa se dan cita en Vilaxoán para crear el Grupo de Acción Costeira

20080708100257-14.jpg

Alcaldes de los municipios que forman parte de los dos márgenes de la ría de Arousa se dieron ayer cinta en Vilaxoán para participar en una de las reuniones del Grupo de Acción Costeira. Se trata de una asociación, en la que participan tanto entidades vecinales como concellos, que se encargará de gestionar fondos europeos. La de ayer fue una simple toma de contacto entre todas las entidades que participarán en esta nueva agrupación.

Según explicó el presidente de la mancomunidad, Jorge Domínguez, estos grupos de acción son similares a los que vendrán a sustituir a las fundaciones comarcales. De hecho, la entidad supramunicipal ya había confirmado su participación en esta nueva entidad y, con ella, la de los nueve concellos que la componen. Pero además de la comarca de O Salnés, en el grupo diseñado por la Consellería de Pesca figuran también los municipios y asociaciones de la zona del Barbanza.

Según explica la Administración autonómica, los distintos grupos de acción que se crearán en Galicia serán los encargados de decidir el destino de los más de cuarenta millones de euros que se repartirán. Este dinero se emplearán en fomentar el desarrollo de las poblaciones marineras de Galicia. «Trátase de lograr un desenvolvemento integral da pesca, así como de procurar as melloras necesarias na calidade de vida das poboacións pesqueiras», explica la Xunta en un comunicado oficial.

De todas estas cuestiones se informó ayer a los participantes en el encuentro de Vilaxoán. Estas reuniones se repetirán durante los próximos meses con el fin de poder construir, formalmente, estos nuevos grupos de trabajo en los que participarán concellos y asociaciones.

Fuente: La voz de Galicia

08/07/2008 10:03 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

O novo proxecto de Lei de Pesca de Galicia

20080710172344-tourino.jpg

O máximo mandatario galego, Emilio Pérez Touriño, anunciou que o Consello da Xunta deu o visto e prace ao Proxecto de Lei de Pesca de Galicia, que derroga un amplo elenco normativo anterior que regulaba ata o de agora a actividade pesqueira na comunidade. O presidente do Goberno Galego indicou que se trata dunha “lei que simplifica e que recolle 15 anos de evolución acelerada no escenario internacional no mundo da pesca”.

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Emilio Pérez Touriño sinalou que o texto responde aos principios inspiradores do Código de Conduta de Pesca Responsable da FAO, unha incorporación, que sendo voluntaria, a Xunta quixo aceptar, segundo remarcou o titular do Executivo galego. Touriño apreciou que a nova norma ten “vocación pola pesca sustentable e responsable, protexendo a pesca artesanal e que aposta pola pesca marítima profesionalizada, responsable, ademáis dun decidido apoio ao sector, á comercialización, transformación e promoción dos produtos da pesca, do marisqueo e da acuicultura,”. Así definía o espíritu da Lei de Pesca de Galicia, que lle dará rango legal ao Consello da Pesca e que conta con todos os trámites e informes favorables para a súa aprobación.

Cultura do seguro
O Proxecto de Lei incorpora novidades como a introdución da cultura do seguro, algo que xa vén sendo desenvolvido a través de distintas accións pola Consellería de Pesca ao longo desta lexislatura e que servirá para “axudar a darlle estabilidade ao sector diante das dificultades, das discontinuidades propias da actividade pesqueira”. Segundo explicou, esta nova concepción incide directamente na seguranza marítima, na conta de resultados das empresas e nunha cobertura dun amplo abano de situacións imprevistas que poidan acontecer ao longo da vida das empresas e da actividade profesional.

Así mesmo, o texto recoñece as áreas mariñas protexidas, as áreas de acondicionamento maríño, as áreas de repoboación, e as reservas mariñas, nas que a participación do sector é fundamental para poñelas en marcha. Touriño asegurou que o texto mirará pola “protección dos ecosistemas e dos nosos recursos naturais, regulando a participación do sector dentro destas áreas”.

Implantación das licenzas profesionais
A norma incorpora o establecemento de censos por modalidades, pesquerías e caladoiros, e recolle por primeira vez, dentro da regulación da pesca marítima a figura da licenza de pesca profesional, desaparecendo así da nosa lexislación o permiso de explotación. Esta licenza terá duración indefinida e estará ligada á embarcación e á asignación de posibilidades de pesca a través da identificación da modalidade autorizada. En canto ao marisqueo, tamén se crea unha licenza para esta actividade, en lugar do permiso de explotación, que terá un prazo de vixencia de cinco anos. O titular do Goberno galego subliñou que esta figura debe redundar na “profesionalización do sector, da calidade e da sustentabilidade e da planificación”. Ao mesmo tempo, a nova lexislación promove o “agrupamento e a cooperación entre os profesionais do sector”, apuntou.

Concesións marítimas
No título V da lei, que regula a acuicultura mariña, establécese que as concesións da actividade na zona marítima outorgaranse por un período máximo de 10 anos. Estas poderanse prorrogar por períodos iguais, ata un máximo de 30 anos, unha vez que o solicite a persoa concesionaria. As concesións realizaranse por concurso público, co que se garantirán procesos “rexidos pola obxectividade, equidade, publicidade, concorrencia e transparencia”, como sinalou o presidente da Xunta, ao tempo que indicou que por esta fórmula se permitirá “unha continuidade razoable” na actividade ao valorarse a experiencia no sector.

Outra das novidades é o nacemento do novo Servizo de Inspección e Vixilancia Pesqueira, ao que lle son atribuídas funcións de loita contra a contaminación e protección dos recursos mariños e do litoral. Este corpo substituirá o actual Servizo de Gardacostas.

Fuente: http://novas.xunta.es/node/10513

10/07/2008 17:24 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Consello da Xunta aproba o Proxecto de Lei de Pesca

20080710175654-gallego-y-tourino.jpg

 

Consello da Xunta aproba o Proxecto de Lei de Pesca, unha norma áxil e moderna que permitirá ao sector afrontar o futuro con garantías dende a explotación sustentable dos recursos 

 

 

▪ A nova norma en materia marítimo-pesqueira derrogará as cinco leis que na actualidade rexen a actividade pesqueira na nosa comunidade autónoma

▪ O texto normativo faise eco do novo escenario internacional, europeo e estatal, así como da realidade galega que mudou considerablemente dende hai 15 anos

▪ A lei promove a implantación dunha cultura do seguro no sector, como un instrumento que incida directamente na seguranza marítima, na conta de resultados das empresas e nunha cobertura das posibles situacións imprevistas

▪ Para o marisqueo a pé prevese a posibilidade de que as organizacións sectoriais accedan a concesións administrativas na zona marítimo-terrestre, algo que ata o de agora só estaba reservado aos cultivos

▪ O novo texto recolle a figura das áreas mariñas protexidas, áreas de acondicionamento mariño, áreas de repoboación e as reservas mariñas, nas que a participación do sector é fundamental e básica para poñelas en marcha

▪ O proxecto incorpora o establecemento de censos por modalidades, pesquerías e caladoiros

▪ Recolle por vez primeira, dentro da regulación da pesca marítima, a figura da licenza de pesca profesional, desaparecendo así o permiso de explotación

▪ En canto ao marisqueo, créase unha licenza para esta actividade, en lugar do permiso de explotación, distinguíndose entre marisqueo a pé  dende a embarcación, e cun prazo de vixencia de cinco anos

 

 

 

 

 

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2008.- O Consello da Xunta de Galicia deu hoxe o seu visto e prace ao Proxecto de Lei de Pesca de Galicia, que derrogará a norma vixente de 1993. A nova lexislación regulará, nun único texto, todas as materias marítimo-pesqueiras que son competencia da Comunidade Autónoma. Deste xeito, o sector pesqueiro poderá dispoñer dun único texto con rango de lei que será un instrumento áxil, dinámico e de fácil manexo e comprensión, que sentará as bases para que a actividade pesqueira siga sendo unha das máis importantes, durareiras e viables da nosa economía. Así mesmo, servirá para que a pesca en Galicia se poida xestionar tendo en conta as persoas, a economía e o respecto polo medio ambiente e polos recursos.

A nova lei regula a conservación e xestión dos recursos pesqueiros e marisqueiros; a pesca marítima profesional e a de lecer; o marisqueo; a acuicultura mariña; a frota pesqueira galega; os axentes do sector pesqueiro galego; a comercialización, transformación e promoción dos produtos da pesca, o marisqueo e a acuicultura; o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca; a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación; a formación marítimo-pesqueira; a inspección e o control; os rexistros e o réxime sancionador.

A nova lexislación naceu do compromiso adquirido polo novo Goberno galego de deseñar un texto normativo de ordenación do sector pesqueiro que eliminase trabas burocráticas e que fose o suficientemente xenérico e amplo. Ademais, o texto tivo en conta ao sector a través dunha consulta aberta que se iniciou en xaneiro de 2007 coa creación dun Buzón de Suxerencias na web oficial do departamento de Pesca. Así, no actual proxecto recolléronse algunhas das achegas realizadas polos profesionais do mar, ben por acción (incorporando as suxestións que fixeron) ou por omisión (eliminando cuestións da normativa vixente coas que non estaban de acordo porque lles dificultaba o seu traballo).

Simplificación normativa

O Proxecto de Lei de Pesca de Galicia regula a lexislación básica da comunidade autónoma en materia de pesca e, polo tanto, derrogará as cinco leis que, na actualidade, rexen a actividade pesqueira: Lei de pesca de Galicia (1993), Lei de confrarías de pescadores, Lei pola que se crea o Servizo de Gardacostas, Lei de creación do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia e a Lei de protección, control, infraccións e sancións en materia marítimo-pesqueira.

Así mesmo, recolle o escenario internacional, europeo e estatal actual, así como a nova realidade galega que mudou considerablemente dende hai 15 anos, cando se aprobou a norma vixente do ano 93. A proposta legal tamén incorpora referencias á normativa básica estatal como a Lei 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima do Estado, e toma preceptos da Política Común Europea de Pesca, que fixou un novo marco de xestión e explotación sustentable dos recursos pesqueiros. Tamén recolle unha parte importante dos principios inspiradores do Código de Conducta de Pesca Responsable da FAO que, aínda sendo voluntario, a súa aceptación é froito do consenso dos países que integran este organismo internacional.

O Proxecto de Lei de Pesca de Galicia estrutúrase en 14 títulos, dez disposicións adicionais, sete disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e catro disposicións derradeiras.

Novidades da nova Lei de Pesca

Entre as novidades que incorpora o Proxecto destacan a proposta dunha cultura do seguro no sector, algo que xa vén sendo desenvolvido a través de distintas accións polo departamento que dirixe Carmen Gallego. Esta nova concepción do seguro servirá como un instrumento que incida directamente na seguranza marítima, na conta de resultados das empresas e nunha cobertura das posibles situacións imprevistas que poidan acontecer.

Ademais, tamén é de destacar que para o marisqueo a pé se prevé a posibilidade de que as organizacións sectoriais accedan a concesións administrativas na zona marítimo-terrestre, algo que ata o de agora só estaba reservado aos cultivos. Así mesmo, o novo texto contempla a figura das áreas mariñas protexidas, áreas de acondicionamento mariño, áreas de repoboación e as reservas mariñas, nas que a participación dos sector é fundamental e básica para poñelas en marcha.

Implantación das licenzas profesionais

Continuando coas novidades, o Proxecto incorpora tamén o establecemento de censos por modalidades, pesquerías, e caladoiros; e recolle por vez primeira, dentro da regulación da pesca marítima, a figura da licenza de pesca profesional, desaparecendo así da nosa lexislación o permiso de explotación. Esta licenza terá unha duración indefinida, e estará ineludiblemente ligada á embarcación e á asignación de posibilidades de pesca a través da identificación da modalidade autorizada. Tamén se inclúe no novo texto a figura do permiso de pesca especial que terá un carácter temporal.

En canto ao marisqueo, créase unha licenza para esta actividade, en lugar tamén do permiso de explotación, distinguíndose entre marisqueo a pé e dende embarcación, e   cun prazo de vixencia de cinco anos. Deste xeito, os mariscadores e mariscadoras non terán que renovar o seu permex anualmente, como están a facer na actualidade. Esta modificación redundará nunha mellor planificación das actividades e das estruturas produtivas vinculadas ao marisqueo, ao conferir unha maior proxección temporal no exercicio da actividade.

Por outra banda, a proposta aprobada no Consello da Xunta establece tamén solucións para que determinados segmentos da actividade marisqueira deixen de ter as limitacións de potencia dos motores que tiñan ata a data, respectando sempre a normativa europea.

Órganos de participación do sector

No tocante ás organizacións do sector, a Lei regula a participación das confrarías, das organizacións de produtores, as cooperativas do sector do mar, as organizacións sindicais e outras entidades asociativas. Neste punto, introduce políticas de igualdade entre homes e mulleres que se dedican á actividade regulada neste texto legal. Trátase de medidas que teñen unha plasmación directa e concreta no establecemento de criterios de igualdade na configuración dos órganos de dirección das confrarías de pescadores. Así mesmo, o Proxecto de Lei regulará, por primeira vez nun texto con rango de lei, o funcionamento do Consello Galego de Pesca.

O texto normativo promove, así mesmo, novas fórmulas de xestión das zonas costeiras galegas coa creación da Axencia de Desenvolvemento Sustentable das Zonas de Pesca e o Turismo Mariñeiro. Deste xeito, séguese a filosofía do eixo prioritario nº 4 do Fondo Europeo da Pesca (2007-2013).

A Axencia Galega de Desenvolvemento Sustentable das Zonas de Pesca será o instrumento básico de actuación da Xunta de Galicia no fomento e coordinación do desenvolvemento das zonas costeiras galegas, para mellorar as condicións de vida dos profesionais do mar e das poboacións costeiras. Entre os seus obxectivos figuran a elaboración de estratexias e plans integrados de coordinación de actuacións nas zonas costeiras; a difusión das políticas e medidas de desenvolvemento costeiro; a dinamización e coordinación dos grupos de acción costeira vinculados á política de desenvolvemento da pesca, o marisqueo e a acuicultura; ou o impulso da formulación por parte destes grupos de iniciativas e programas de desenvolvemento e diversificación das actividades propias do sector.

En canto ao turismo mariñeiro, estipúlase que terán a consideración de actividades deste tipo, entre outras, as de pesca turismo –desenvolvidas a bordo de embarcacións pesqueiras dirixidas ao coñecemento, valorización e difusión do traballo dos profesionais do mar-; as rutas guiadas; as casas de turismo mariñeiro; ou as de promoción e posta en valor da gastronomía mariñeira.

É de destacar tamén que a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos plasmou no Proxecto, no tocante á protección dos recursos, mecanismos máis áxiles e eficaces para a loita contra a pesca ilegal, establecendo os medios humanos e materiais necesarios, tanto para a inspección como para a vixilancia. Deste xeito, o novo texto, cambiará a denominación do Servizo de Gardacostas, polo de Servizo de Inspección e Vixilancia Pesqueira, que terá entre as súas funcións e labores os de inspección, vixilancia, loita contra a contaminación e salvamento. Por último, tamén é de sinalar que o texto recolle a extinción do Intecmar como ente de dereito público, pasando a formar parte novamente da estrutura orgánica do departamento do Goberno galego.

Concesións das bateas

En relación ás concesións das bateas, o artigo 62 do proxecto, pertencente ao título V que regula a acuicultura mariña, establece que as concesións de actividade na zona marítima outorgaranse por un período máximo de dez anos. Estas poderanse prorrogar por períodos iguais, ata un máximo de trinta anos, unha vez que o solicite a persoa concesionaria.

En canto aos criterios de outorgamento das concesións, o texto aprobado hoxe no Consello da Xunta establece que se concederán previo procedemento de concurso público que estará presidido polos principios de obxectividade, equidade, publicidade, concorrencia e transparencia. Por último, o baremo que rexerá o concurso público ao que saian as concesións no suposto de extinción “valorará preferentemente” ter sido titular dunha autorización para o exercicio de acuicultura mariña en zona marítima no mesmo subsector de actividade; ter exercido habitualmente a explotación dunha concesión deste tipo; a experiencia no desenvolvemento desta actividade por parte dos particulares e empresas solicitantes; así como a adecuación a criterios técnicos, sanitarios e ambientais que se determinen.

O seguinte artigo, que aborda a transmisión das concesións, contempla a posibilidade da transmisión “mortis causa” destas e, nos supostos de cesión por actos “inter-vivos”, deberá favorecerse a integración económica e social do sector.

Este título conta co respaldo da comisión representativa do sector mexilloeiro, coa que a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimo se reuniu en diversas ocasións para acadar un texto consensuado.

Sancións

O novo texto tamén establece o réxime sancionador, que divide as infraccións en leve, graves e moi graves, prevendo a imposición de multas que van dende os 60 aos 300.000 euros ou a inhabilitación para o exercicio da actividade.

Procedemento para a aprobación definitiva da nova Lei de Pesca

A nova norma, elaborada pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, chegou ao Consello da Xunta despois do debate coas entidades e organizacións do sector pesqueiro, tras ser analizado polo Pleno do Consello Galego de Pesca, e logo da súa publicación na web oficial do departamento autonómico para atender ás achegas e alegacións. Ademais, o proxecto foi remitido a diferentes consellerías e tamén ás direccións xerais da Función Pública e de Orzamentos, así como á Asesoría Xurídica Xeral, entre outras administracións. Finalmente, solicitouse o ditame ao Servizo Galego de Promoción e Igualdade do Home e da Muller e ao Consello Económico e Social de Galicia.

Tras a súa aprobación por parte do Goberno galego, o Proxecto de Lei pasará a ser debatido no Parlamento para a súa aprobación por parte dos deputados da Cámara. Unha vez teña o visto e prace do hemiciclo, a Lei de Pesca de Galicia sairá publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) e entrará en vigor no prazo de seis meses, contados a partires da súa publicación no boletín autonómico. En todo caso, isto non se aplicará no caso da Axencia de Desenvolvemento Sustentable das Zonas de Pesca que prevé a norma, que entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no DOG.

Fuente: http://www.xunta.es

10/07/2008 17:58 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

La nueva Lei de Pesca aprobada por la Xunta revoluciona el mundo del mar

20080711094614-29.jpg

El articulado deroga y refunde en un solo texto cinco leyes actuales, dando mayor fluidez al sector

Para bien o para mal, la Xunta de Galicia dio ayer un paso decisivo de cara a revolucionar el mundo del mar. Aprobó el proyecto de la nueva Lei de Pesca, con el que se introducen importantes cambios en el cultivo, la transformación, la comercialización y la promoción de los productos.
La Consellería de Pesca, bajo dirección de Carmen Gallego, ve así culminado el que es, sin duda, su más importante y ambicioso trabajo desde el comienzo de legislatura, pues a la espera de la decisión que tome el Parlamento -quizás en el mes de septiembre- ayer se dio un paso de gigante para aplicar una ley que introduce sustanciales modificaciones y, quizás lo más importante, da mayor fluidez al mundo del mar en su conjunto, pues deroga y refunde en un solo texto hasta cinco leyes diferentes existentes en la actualidad.
De este modo, no sólo se pone punto final a la Lei de Pesca de Galicia que la Xunta del PP aprobó en 1993, sino que se anula también la polémica ley de cofradías de pescadores, la que creó el servicio de Gardacostas, la de creación del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino y la ley de protección y sanciones en materia marítimo-pesquera.
Todo esto, y mucho más, aparece ahora contemplado en el nuevo proyecto legislativo, el mismo que trata de concienciar a los productores sobre la necesidad de disponer de sus propias pólizas de seguro para proteger la producción ante cualquier eventualidad, ya sean las riadas que sacuden a los bancos marisqueros, las mareas rojas que causan estragos en las bateas de mejillón o los duros temporales de invierno que afectan a todos ellos y también a los pescadores.
Además de fomentar la contratación de pólizas, pensando también en aumentar la seguridad marítima, la nueva ley regula la figura de las áreas marinas protegidas, áreas de acondicionamiento marino, áreas de repoblación y reservas marinas.
Igualmente se establecen censos que diferenciarán las modalidades, pesquerías y caladeros, desaparecen los permisos de explotación (Permex), para sustituirlos por "licencias de pesca profesional", y se conceden licencias para marisqueo, tanto a pie como a flote, válidas por un máximo de cinco años.
Se trata, en síntesis, de disponer de "un único texto con rango de ley, que será un instrumento ágil, dinámico y de fácil manejo y comprensión", presumen en la consellería después de que el Consello da Xunta diera su aprobación al anteproyecto, elaborado durante el último año tras recibir todo tipo de sugerencias y alegaciones, pero también tras numerosas entrevistas entre Pesca y los subsectores productivos, de las que pueden destacarse las mantenidas por la conselleira Carmen Gallego y los representantes de los mejilloneros.
Tras esas reuniones, la elaboración del borrador o anteproyecto y la aprobación, ayer, del proyecto que se elevará al Parlamento, la consellería garantiza que "la actividad pesquera podrá seguir siendo una de las más importantes, duraderas y viables de la economía de Galicia".
Se conseguirá, cree Pesca, mediante la regulación de la conservación y gestión de los recursos, pero también con control de la pesca marítima profesional y de recreo, gestionando marisqueo y acuicultura, ordenando la actividad de la flota, sentando las bases de funcionamiento de los agentes del sector pesquero y estableciendo pautas y normas de comercialización, transformación y promoción, sin dejar de lado el desarrollo sostenido y sostenible de las zonas de pesca, investigación, innovación, formación, inspección y las sanciones a los infractores, tratando de concienciar al propio sector y de poner coto a los furtivos.

 

Fuente: Faro de Vigo

11/07/2008 09:47 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

A Xunta aproba o Proxecto de Lei de Pesca

20080711100847-tourino-y-quintana.jpg

O Proxecto de Lei de Pesca foi aprobado onte polo Consello da Xunta e agora será remitido ao Parlamento de Galicia para o seu posterior debate polos grupos da cámara autonómica para a súa aprobación definitiva e entrada en vigor. O documento elaborado pola Departamento autonómico que dirixe Carmen Gallego resposta ao compromiso asumido pola conselleira de dotar ao sector dunha lexislación que respostara ás súas necesidades e que puxera fin ás eivas detectadas á normativa que estaba en vigor desde o ano 1993. A gran maioría dos artigos deste texto legal foron discutidos e consensuados co representantes do sector.

O Consello da Xunta de Galicia deu onte o seu visto e prace ao Proxecto de Lei de Pesca de Galicia, que derrogará a norma vixente de 1993. A nova lexislación regulará, nun único texto, todas as materias marítimo-pesqueiras que son competencia da Comunidade Autónoma. Deste xeito, o sector pesqueiro poderá dispoñer dunha única normativa, con rango de lei, que será un instrumento áxil, dinámico e de fácil manexo e comprensión, que sentará as bases para que a actividade pesqueira siga sendo unha das máis importantes, durareiras e viables da economía de Galicia. Así mesmo, servirá para que a pesca nesta Comunidade Autónoma se poida xestionar tendo en conta as persoas, a economía e o respecto polo medio ambiente e polos recursos, segundo figura nos fundamentos deste Proxecto de Lei.

Sectores afectados > A nova lei regula a conservación e xestión dos recursos pesqueiros e marisqueiros; a pesca marítima profesional e a de lecer; o marisqueo; a acuicultura mariña; a frota pesqueira galega; os axentes do sector pesqueiro galego; a comercialización, transformación e promoción dos produtos da pesca, o marisqueo e a acuicultura; o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca; a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación; a formación marítimo-pesqueira; a inspección e o control; os rexistros e o réxime sancionador.

A nova lexislación naceu do compromiso adquirido polo novo Goberno galego de deseñar un texto normativo de ordenación do sector pesqueiro que eliminase trabas burocráticas e que fose o suficientemente xenérico e amplo. Ademais, aclara a Consellería, o texto tivo en conta ao sector a través dunha consulta aberta que se iniciou en xaneiro de 2007 coa creación dun Buzón de Suxerencias na web oficial do departamento de Pesca. Así, no actual proxecto recolléronse algunhas das achegas realizadas polos profesionais do mar, ben por acción (incorporando as suxestións que fixeron) ou por omisión (eliminando cuestións da normativa vixente coas que non estaban de acordo porque lles dificultaba o seu traballo).

Simplificación normativa > O Proxecto de Lei de Pesca de Galicia regula a lexislación básica da comunidade autónoma en materia de pesca e, polo tanto, derrogará as cinco leis que, na actualidade, rexen a actividade pesqueira: Lei de pesca de Galicia (1993), Lei de confrarías de pescadores, Lei pola que se crea o Servizo de Gardacostas, Lei de creación do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia e a Lei de protección, control, infraccións e sancións en materia marítimo-pesqueira.

Así mesmo, recolle o escenario internacional, europeo e estatal actual, así como a nova realidade galega que mudou considerablemente dende hai 15 anos, cando se aprobou a norma vixente do ano 93. A proposta legal tamén incorpora referencias á normativa básica estatal como a Lei 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima do Estado, e toma preceptos da Política Común Europea de Pesca, que fixou un novo marco de xestión e explotación sustentable dos recursos pesqueiros. Tamén recolle unha parte importante dos principios inspiradores do Código de Conducta de Pesca Responsable da FAO que, aínda sendo voluntario, a súa aceptación é froito do consenso dos países que integran este organismo internacional.

O Proxecto de Lei de Pesca de Galicia estrutúrase en 14 títulos, dez disposicións adicionais, sete disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e catro disposicións derradeiras.

Novidades da Lei > Entre as novidades que incorpora o Proxecto destacan a proposta dunha cultura do seguro no sector, algo que xa vén sendo desenvolvido a través de distintas accións polo departamento que dirixe Carmen Gallego. Esta nova concepción do seguro servirá como un instrumento que incida directamente na seguranza marítima, na conta de resultados das empresas e nunha cobertura das posibles situacións imprevistas que poidan acontecer.

Ademais, tamén é de destacar que para o marisqueo a pé se prevé a posibilidade de que as organizacións sectoriais accedan a concesións administrativas na zona marítimo-terrestre, algo que ata o de agora só estaba reservado aos cultivos.

Zonas de protección > Así mesmo, o novo texto contempla a figura das áreas mariñas protexidas, áreas de acondicionamento mariño, áreas de repoboación e as reservas mariñas, nasque a participación dos sector é fundamental e básica para poñelas en marcha.

Novas licenzas > Continuando coas novidades, o Proxecto incorpora tamén o establecemento de censos por modalidades, pesquerías, e caladoiros; e recolle por vez primeira, dentro da regulación da pesca marítima, a figura da licenza de pesca profesional, desaparecendo así da nosa lexislación o permiso de explotación. Esta licenza terá unha duración indefinida, e estará ineludiblemente ligada á embarcación e á asignación de posibilidades de pesca a través da identificación da modalidade autorizada. Tamén se inclúe no novo texto a figura do permiso de pesca especial que terá un carácter temporal.

En canto ao marisqueo, créase unha licenza para esta actividade, en lugar tamén do permiso de explotación, distinguíndose entre marisqueo a pé e dende embarcación, e cun prazo de vixencia de cinco anos. Deste xeito, os mariscadores e mariscadoras non terán que renovar o seu Permex anualmente, como están a facer na actualidade. Esta modificación redundará nunha mellor planificación das actividades e das estruturas produtivas vinculadas ao marisqueo, ao conferir unha maior proxección temporal no exercicio da actividade.

Por outra banda, a proposta aprobada no Consello da Xunta establece tamén solucións para que determinados segmentos da actividade marisqueira deixen de ter as limitacións de potencia dos motores que tiñan ata a data, respectando sempre a normativa europea.

No tocante ás organizacións do sector, a Lei regula a participación das confrarías, das organizacións de produtores, as cooperativas do sector do mar, as organizacións sindicais e outras entidades asociativas. Neste punto, introduce políticas de igualdade entre homes e mulleres que se dedican á actividade regulada neste texto legal. Trátase de medidas que teñen unha plasmación directa e concreta no establecemento de criterios de igualdade na configuración dos órganos de dirección das confrarías de pescadores. Así mesmo, o Proxecto de Lei regulará, por primeira vez nun texto con rango de lei, o funcionamento do Consello Galego de Pesca.

O texto normativo promove, así mesmo, novas fórmulas de xestión das zonas costeiras galegas coa creación da Axencia de Desenvolvemento Sustentable das Zonas de Pesca e o Turismo Mariñeiro. Deste xeito, séguese a filosofía do eixo prioritario n° 4 do Fondo Europeo da Pesca (2007-2013).

A Axencia Galega de Desenvolvemento Sustentable das Zonas de Pesca será o instrumento básico de actuación da Xunta de Galicia no fomento e coordinación do desenvolvemento das zonas costeiras galegas, para mellorar as condicións de vida dos profesionais do mar e das poboacións costeiras. Entre os seus obxectivos figuran a elaboración de estratexias e plans integrados de coordinación de actuacións nas zonas costeiras; a difusión das políticas e medidas de desenvolvemento costeiro; a dinamización e coordinación dos grupos de acción costeira vinculados á política de desenvolvemento da pesca, o marisqueo e a acuicultura; ou o impulso da formulación por parte destes grupos de iniciativas e programas de desenvolvemento e diversificación das actividades propias do sector.

Fuente: Diario de Arousa11/07/2008 10:09 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

“No podemos permitirnos un retroceso”

20080721093324-16.jpg

La Asociación de Parquistas de Carril celebra esta tarde una asamblea en el transcurso de la cual se procederá a renovar la Junta Directiva. José Luis Villanueva opta, tras 18 años de mandato, a la reelección y al ser el único candidato, salvo sorpresas de última hora, volverá a dirigir los designos de la Agrupación por un periodo más. Villanueva, que confiesa que le ha sido imposible dar el relevo a una nueva directiva, centra en la nueva planta de producción de semillas, uno de sus objetivos prioritarios a desarrollar durante su futuro mandato. La falta de una alternativa que asuma la responsabilidad de dirigir la Agrupación hace que Villanueva siga en el cargo.

José Luis Villanueva lleva 18 años como presidente de la Agrupación de Parquistas de Carril. Esta tarde se somete a un nuevo proceso electoral, en una asamblea que se celebrará en el Auditorio de Vilagarcía, a partir de las 19:30 horas, y tras la cual, si no hay sorpresas de última hora, saldrá reelegido, al no haber otra candidatura.

­En este tiempo al frente de la Agrupación de Parquistas ¿cuál fue el momento más crítico?

­En 18 años se van asumiendo nuevos retos que traen complicaciones cada vez mayores. Lo más importante quizás fue la lucha que tuvimos contra la Cofradía y contra la propia Consellería de Pesca. Fue una lucha muy intensa que, además, no dejó funcionar a la agrupacion. Estuvimos en el ojo del huracán mucho tiempo.

­¿Por qué tema fue?

­Pues además de los problemas propios de la gente del mar, como el proceso de reordenación, hubo un enfrentamiento por las constantes denuncias que la Agrupación hacía contra la Cofradía, a la que la Consellería de Pesca defendía. Entonces la Cofradia estaba al servicio de la Consellería, y esa no es su función.

­ Hablando del proceso de revisión, ¿por qué aun no se ha solucionado el problema de la reordenación ?

­Pues la verdad, no lo sé. Tendría que estar acabado. Llevamos varios años con ello y es una asignatura pendiente. De ahí la inquietud por la nueva Lei de Pesca.

­¿En que afecta la Lei de Pesca a los parques de cultivo?

­Pues es que no lo sé. Yo desconfío de lo que desconozco. Pero espero que la Consellería tenga con nosotros consenso, y digo consenso, no sólo consulta, y que a la hora de hacer el articulado cuente con los parquistas. Vamos a darle un margen de cofianza.

­¿Aún no hubo reunión con la Consellería de Pesca?

­Hubo una en la cual se nos garantizó, desde la Dirección de Recursos, que se iban a atender nuestras demandas, pero luego, cuando nos enteramos que había un segundo anteproyecto, volvimos a pedir una reunión a la y hasta la fecha no tenemos respuesta.

­Y en esa reunión, ¿cuáles van a ser las peticiones de la Agrupación de Parquistas?

­Lo que queremos es, en principio, conocer cuál es el anteproyecto. Se tratará de consensuar aquellas discrepancias que más nos afecten, como los cambios de dominio intervivos por mortis causa, o la forma más práctica de gestionar el propio parque. A un parquista hay que facilitarle la labor, no atosigarle con burocracia.

­Hasta ahora sólo hemos hablado de problemas. Cuéntenos sus logros.

­Pues hubo muchos. Para empezar, frente a la Consellería de Pesca, la Agrupación fue capaz de que sus criterios fuesen reconocidos y sirviesen para sentar las bases que regulan el proceso de reordenación. Además fuimos capaces de ganar las elecciones de la Cofradía de Carril. La anterior dirección llevaba ahí muchos años, apoyados por la Administración en temas que incluso rozaban la ilegalidad total y absoluta. Hay que recordar que hay personas de la anterior Junta Directiva que fueron denunciadas por la Agrupación de Parquistas. Nosotros de eso estamos muy satisfechos.

­¿En qué situación se encontró la Agrupación?

­Yo me la encontré con déficit y, hoy por hoy, tiene superávit. En la actualidad, la Agrupación ya no es tan vulnerable e incluso tiene influencia en otras cofradías.

­ ¿Qué objetivos se marca para el próximo mandato?

­Tenemos retos importantes, como poner en marcha la planta de producción de semillas para suministrarnos de almeja autóctona y recuperar esa producción que había años atrás.

­Con vistas a estas elecciones, ¿tiene constancia de que vaya a haber alguna otra candidatura?

­ Mi equipo y yo estamos al frente de la Agrupación de Parquistas porque no encontramos oposición. A mí ésto me gusta mientras siga contando con la confianza del sector. Y los socios me manifiestan que quieren que esté. En el momento que vea que hay un sector importante que quiere relevarme- y yo le llamo importante igual a un 5% o 10%- pues se lo dejo. Ojalá hubiese gente que quisiera.

­¿Tiene ganas de irse?

­Yo quisiera descansar pero soy consciente de que, año tras año, se presentan nuevos problemas. No podemos permitirnos el lujo de sufrir un retroceso. La experiencia es un grado en todo esto, y yo sé lo que cuesta ponerse al tanto. Lo ideal sería que los socios que están en la directiva, se fuesen sucediendo en la presidencia. Yo mantuve siempre el criterio de que ningún equipo directivo debe dimitir en bloque. Pero parece que si se va el presidente se tienen que ir todos. Esa es una forma de no dejarte marchar.
 

21/07/2008 09:33 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

José Luis Villanueva vuelve a liderar a los parquistas tras ser reelegido por aclamación

José Luis Villanueva resultó reelegido como presidente de la Agrupación de Parques de Cultivo de Carril tras obtener el respaldo unánime de los socios, en una asamblea que se celebró ayer viernes a las 19:30 horas en el Auditorio de Vilagarcía, y en el transcurso de la cual se procedió también a la aprobación del balance de gestiones realizadas durante el 2007 y del presupuesto económico para el presente ejercicio.

Villanueva afrontará este mandato acompañado por el “equipo de siempre”, con el que lleva trabajando casi dos décadas. El presidente de los parquistas se muestra satisfecho con la “confianza de los socios”, pero también abrumado por “las responsabilidades” a las que deberá hacer frente. En este sentido, destacó la preocupación por la nueva ley que manifestaron los parquistas, quienes le instaron, además, a solicitar una nueva reunión con la conselleira de Pesca e Asuntos Mariños.

21/07/2008 09:50 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

A Festa da Ameixa celebrarase o 17 de agosto e contará con máis de 2.000 kilos de produto

A Confraría de Carril ultima estes días os preparativos para a decimosexta edición da Festa da Ameixa. Este ano a principal novidade será a concentración nun só día de toda a actividade. Non obstante, preto de 6.000 racións estarán esperando dende a mañá do 17 de agosto a veciños e turistas.

A razón que levou aos responsables de Santiago Apóstol a trocar os ultimamente habituais dous días de festividade por un só baséase, principalmente, na coincidencia de datas coa Festa da Auga en Vilagarcía. O patrón maior carrilexo, Fernando Franco, sinala que “non sabemos como funcionaría un primeiro día que cadrase na mesma xornada que a celebración de San Roque, polo que preferimos facer a Festa da Ameixa ao longo de todo o domingo día 17”.

Deste xeito, ao expandir as horas de degustación de tan preciado bivalvo carrilexo, a Alameda será escenario durante todo o día (mañá, tarde e noite) deste evento culinario de fama nacional.

A Confraría estima que se empregarán preto de 2.000 kilos de ameixa babosa, o que leva a facer uns cálculos aproximados de 6.000 racións, cantidade que esperan que sexa suficiente para satisfacer aos centenares de visitantes e veciños que se pasarán polo parque da localidade.

Outra boa nova para esta decimosexta edición será que os prezos por prato manteranse iguais aos do ano pasado: Oito euros. “Son prezos moi asequibles, mellores que os dos restaurantes e con máis produto por prato, que ademais queda de recordo aos visitantes”, apunta Fernando Franco ,que defende que os prezos son axeitados á calidade da ameixa carrilexa.

O que aínda non está confirmada é a identidade do pregoneiro, pois aínda está en negociación.

Fuente: Diario de Arousa

 

22/07/2008 10:00 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Alertan del deterioro de la Ría ante el nivel de restos fecales y vertidos al Ulla y Umia

20080724095826-17.jpg

Ecologistas en acción” acaba de poner una bandera negra en su último informe a la Ría de Arousa, de la que alertan sobre el descenso de la productividad. Achacan la situación a un “preocupante” nivel de restos fecales y a los numerosos continuos a los ríos Ulla y Umia.

El informe “Banderas Negras 2008. Hipoteca costera” del colectivo “Ecologistas en acción” alerta sobre la situación de la Ría de Arousa, en la que, aseguran, “se evidencia un deterioro continuado”. Inciden en que la pérdida de calidad de las aguas y el medio marino ha provocado “una importante disminución de la productividad, no sólo marisquera”. A todo esto añaden una “falta de calidad sanitaria del medio y de los productos, destacando el incremento de las zonas C, una categoría que, explican indica que los análisis detectaron “altos niveles de residuos fecales e impide vender el marisco directamente en la lonja”. Los ecologistas se hacen eco en este informe de que “la titular de Pesca admitió que en algunas rías padecen una presencia abundante de coliformes por falta de depuración”.

Desde este colectivo ecologista apuntan también a los vertidos que se registran en los ríos Ulla y Umia y en concreto se refieren a “ocupación de los márgenes fluviales, canalizaciones, agricultura intensiva con el uso de agro-químicos y vertidos industriales”. Apunta a estos elementos como las “principales aportaciones de contaminantes a la Ría”. Sin embargo, aseguran que “hoy la presencia de restos fecales es uno de los marcadores que mejor determinan el preocupante nivel de contaminación de la Ría”.

Así, desde “Ecologistas en acción” aclaran que el problema no reside únicamente en la falta de depuración, sino que señalan como motivos de degradación “el crecimiento urbanístico excesivo, la actividad turística e industrial y las infraestructuras realizadas sin una planificación racional y respetuosa con los hábitats y ciclos de los ecosistemas”.

La conclusión de este colectivo ecologista no es nada positiva, puesto que aseguran que “de continuar el mismo modelo económico y la falta de planificación territorial, es previsible un agravamiento del deterioro de consecuencias irreversibles”.

Fuente: Diario de Arousa

24/07/2008 09:58 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.