Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Febrero de 2010.

SUBVENCIONES ACUICULTURA 2010

 

Orde do 22 de xaneiro de 2010 pola que se modifican as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a investimentos noámbito da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo da Pesca, e se convoca para o exercicio 2010 o devandito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.

Más información en el siguiente enlace:

http://www.xunta.es/dog/Dog2010.nsf/69dbe571cfe9ff2ec1257251004b10d8/fcc11fbbd009a71bc12576b9004daa03/$FILE/DOG_20100129_NUM_019.PDF

 

04/02/2010 12:14 agrupocarril #. LEGISLACIÓN No hay comentarios. Comentar.

Orde do 2 de febreiro de 2010 transporte de moluscos bivalvos,equinodermos,tunicados e gasterópodos mariños vivos. - Guias de transporte

Orde do 2 de febreiro de 2010 pola que se

modifica a Orde do 8 de febreiro de 2008

pola que se regula o control da descarga e

do transporte dos produtos pesqueiros frescos

ata a fase de primeira venda e o transporte

de moluscos bivalvos, equinodermos,

tunicados e gasterópodos mariños vivos.

A Orde do 8 de febreiro de 2008, modificada pola

Orde do 10 de xuño de 2008 e pola Orde do 11 de

decembro de 2008, supuxo un salto cualitativo na

rastrexabilidade dos produtos da pesca e da acuicultura,

facilitando aos operadores comerciais a emisión

telemática dos documentos e conseguindo unha

xestión máis eficiente e racional destes, así como

unha maior operatividade no seu seguimento e control.

Non obstante, a plena emisión telemática non se

está a conseguir, debido, entre outras razóns, aos

complexos labores de cultivo e ás peculiaridades do

sector da comercialización. Por iso é que algúns

colectivos de profesionais, en especial os dedicados

ao cultivo de moluscos bivalvos, seguen a atopar

atrancos para a emisión telemática dos documentos,

polo que Dirección Xeral de Competitividade e

Innovación Tecnolóxica autorizou dun xeito temporal

e en casos concretos a elaboración destes documentos

dun xeito manual, a partir de talonarios subministrados

pola propia Administración. Tamén no

caso de fallo accidental do sistema telemático, para

evitar perdas económicas aos operadores, está autorizada

a emisión manual de documentos.

Non entanto, a pesar do estrito seguimento que se

fai desta documentación en papel, en determinados

casos de alertas e peches de polígonos, coas obrigas

actuais non se pode garantir un control exhaustivo

da súa rastrexabilidade nin realizar un axeitado

seguimento das partidas de produto que saen ao

mercado. Neste senso, no artigo 2.2º xa se regula a

remisión á Administración nun prazo máximo de

48 horas, poñéndose en evidencia na práctica

adquirida desde a publicación da orde que nalgúns

casos é necesario completar estas normas para asegurar

un correcto seguimento e control da rastrexabilidade

destes produtos.

De acordo co anteriormente exposto, despois de

consultar os sectores afectados, e en virtude das

facultades que teño conferidas,

DISPOÑO:

Artigo único.-Modificación da Orde do 8 de febreiro

de 2008 pola que se regula o control da descarga e do

transporte dos produtos pesqueiros frescos ata a fase de

primeira venda e o transporte de moluscos bivalvos,

equinodermos, tunicados e gasterópodos mariños vivos.

Engádense os números 8º, 9º e 10º ao artigo 7 da

Orde do 8 de febreiro de 2008 pola que se regula o

control da descarga e do transporte dos produtos pesqueiros

frescos ata a fase de primeira venda e o transporte

de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados

e gasterópodos mariños vivos, coa seguinte redacción:

«8. No caso dos documentos de rexistro expedidos

de xeito manual, tanto naqueles casos de uso excepcional

por motivos de fallos puntuais no servizo telemático

como os autorizados expresamente para o uso

de talonarios en papel, as entidades expedidoras

remitirán no prazo máximo das tres horas posteriores

á súa expedición unha copia á dirección xeral competente

en materia de saúde pública.

9. Os centros de expedición, depuradoras e industrias

transformadoras receptoras de lotes acompañados

de documentos de rexistro para o transporte de moluscos

bivalvos, equinodermos, tunicados e gasterópodos

mariños vivos, deberán rexistrar a súa entrada.

10. As entidades emisoras autorizadas para a emisión

manual de documentos de rexistro estarán obrigadas

a manter inalterada a numeración correlativa

dos citados documentos, enviando copia dos documentos

de rexistro anulados e informando das incidencias

que deron lugar á anulación á dirección

xeral competente en materia de saúde pública así

como á Dirección Xeral de Competitividade e Innovación

Tecnolóxica da Consellería do Mar».

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa

publicación no

Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2010.

Rosa María Quintana Carballo

Conselleira do Mar

11/02/2010 16:15 agrupocarril #. LEGISLACIÓN No hay comentarios. Comentar.

As lonxas do Salnés rexistran o iniciode ano máis frouxo en facturación do último trienio

20100215094523-1.jpg

O conxunto das seis lonxas do Salnés rexistrou neste 2010 o arranque de ano máis frouxo dos últimos tres exercicios en canto ao volume de negocio, segundo os datos da Plataforma Tecnolóxica de Pesca. En xaneiro, as rulas da comarca obtiveron unha facturación de 2.100.000 euros, uns ingresos lixeiramente inferiores aos dese mes de 2009 (2.242.000 euros), pero sensiblemente por debaixo do 2008 (3.009.000).

A facturación deste arranque de 2010 foi inferior á de 2009 en todas as lonxas da beira sur da Ría de Arousa (A Illa, Carril, O Grove, Vilanova e Vilaxoán) agás Cambados. Así o amosan os datos da Plataforma de Pesca da Consellería de Mar.

As rulas que, segundo os datos a citada plataforma, rexistrarían un maior descenso serían as de Carril (pasou de 267.542 euros en xaneiro de 2009 a 172.000 no inicio do presente ano), Vilanova (de 243.000 euros a 187.000) e Vilaxoán (de 37.300 a 19.000 euros). No Grove facturouse en xaneiro de 2010 máis de 593.000 euros, mentres que nese mes do ano pasado foi de 609.000; e na Illa pasouse de 488.849 aos 442.000 euros do arranque deste ano.

No outro lado da balanza está a rula da localidade de Cambados, que se en xaneiro do exercicio 2009 tivo un volume de negocio de 596.000 euros, en xaneiro deste ano a facturación foi de 688.000.

O descenso nos ingresos das confrarías do Salnés non se debeu tanto a un menor volume de quilogramos subastados (mesmo en xaneiro vendéronse máis, 339 toneladas, que nese mes de 2009, 317), senón a que as cotizacións dos recursos con maior peso (ameixa e bereberecho) foron baixas.

Así, no grupo dos bivalvos (do que nesas seis lonxas subastáronse en xaneiro case 227 toneladas, xerando unha facturación de 1.234.000 euros) tivo uns prezos irregulares no pasado mes.

 

Cotizacións >A cotización o mes pasado do berberecho nas seis salas do Salnés foi inferior ao de xaneiro de 2009. Se daquela o prezo medio do berberecho era en Vilaxoán de 7,58 euros, agora pagouse a 5,35. En Vilanova a cotización media deste recurso foi no inicio deste ano de 2,26 euros o quilo, mentres que no arranque de 2009 era de 4,42. O mesmo acontece coa ameixa xapónica, que tivo unha baixada nas cotizacións en todas as rulas salinienses, ou ben coa fina (que só tivo mellores prezos agora que en xaneiro de 2009 no Grove).

De feito, as baixas cotizacións dalgúns recursos marisqueiros levou ás agrupacións da pé de certas confrarías da comarca arousá a adoptar diversas medidas, desde paros na extracción de recursos (Vilaxoán) ata recorte de cupos (Carril).

Fuente: Diario de Arousa

15/02/2010 09:45 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

La feria sectorial Acui se celebrará en Fexdega del 2 al 4 de marzo con 130 marcas y 60 expositores representados

Faltan escasamente dos semanas para que dé comienzo Acui, la Feria Internacional de Acuicultura de Galicia. Será la cuarta edición de esta cita del sector en la que habrá alrededor de 130 marcas representadas de 60 expositores diferentes.

La organización del evento, que se desarrollará los próximos días 2, 3 y 4 de marzo en el recinto de Fexdega, en Vilagarcía, calcula que la asistencia de público a este feria llegará a los 5.000 visitantes, basándose para ello en las reservas efectuadas hasta el momento.

Acudirán a la cita miembros de todo el sector productivo gallego, representado por el Consello Regulador y Aroga. En cuanto a las firmas no gallegas, destacarán los productores mediterráneos (valencianos y andaluces). Entre los extranjeros se espera la llegada de empresas de Noruega, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Italia, Alemania y Chile. Además, la Agencia Nacional de Acuicultura de Senegal presentará sus proyectos de acción en los entornos rurales.

Actividades paralelas

Acui contará, además de la feria de expositores, con un amplio programa de actividades complementarias. Así, durante los tres días habrá jornadas técnicas de formación con ponencias de expertos en las diferentes materias.

Dentro del espacio Acuicook, el día 3 estará presente el restaurador Martín Berasategui y al día siguiente tomará el relevo Xosé Torres. Ambos colaborarán para la puesta en valor del producto acuícola.

Aprovechando el espíritu dinamizador de la feria, se realizará una visita lúdica por la comarca de O Salnés en la que se acudirá al Igafa y a la bodega Martín Códax.

Por último, el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía presentará las últimas novedades del filete de dorada ahumado, en la búsqueda de una mayor cuota de mercado.

Fuente: La Voz de Galicia

17/02/2010 09:38 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

La Consellería do Mar firmó ayer diez nuevos convenios con las cofradías arousanas por valor de 509.400 euros

 Consellería do Mar sigue inmersa en la ronda de firma de convenios con las cofradías gallegas. En la jornada de ayer le tocó el turno a la mayoría de las que se ubican en la zona sur de la ría de Arousa y el acto se desarrolló en la sede que el organismo regional posee en Carril.

Los patrones mayores de Cambados, Vilanova, Vilaxoán, Carril y A Illa, junto con el de Marín, acudieron a la cita fijada con el director xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, Pablo Fernández Asensio.

La cuantía total de los convenios firmados ayer asciende a 509.400 euros y estarán vigentes hasta el próximo día 31 de diciembre. Dentro de los acuerdos alcanzados se pueden distinguir dos tipos. Por un lado, los que tienen como objetivo paliar los efectos negativos de la sobreexplotación de recursos y por otro, la mejora de la gestión de las zonas productivas, una acción global de la Consellería en todo el territorio gallego, que desembocará en la confección de un plan para transformar aquellas zonas que hoy en día están sin explotar.

Para concretar estas dos líneas de trabajo conjunto se diseñan operaciones de protección sobre el medio y sus especies, estableciendo condiciones para el acceso a las diferentes zonas de pesca y una mejora sustancial en las técnicas de semicultivo y regeneración, al tiempo que se desarrollará un seguimiento de la producción efectiva de los bancos naturales marisqueros.

Anteriormente, la consellería había firmado documentos similares con el pósito de O Grove, así como con los ubicados en otras rías como la de Pontevedra o Vigo.

La intención de la Xunta es el de colaborar con el desarrollo de todos los pósitos gallegos mediante estas firmas de convenios.

Solicitud de una reunión

El pasado miércoles se reunieron en la sede del Consello Regulador do Mexilón de Galicia representantes de Opmega, Illa de Arousa, Amegrove y otros colectivos de la zona norte de la ría. Acordaron solicitar una reunión con Juan Maneiro, director xeral de Competitividade, para tratar el tema de los daños del temporal Flora.

Fuente: La Voz de Galicia

19/02/2010 09:40 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Mar destina 500.000 euros á mellora e conservación dos recursos da Ría

20100219095605-1.jpg

O director xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, Pablo Fernández Asensio, asinou na mañá de onte na Delegación da Consellería de Mar de Carril 10 convenios coas confrarías salinenses da Illa de Arousa, Cambados, Carril, Vilanova, Vilaxoán e a pontevedresa de Marín co obxectivo de acadar unha mellora na xestión, conservación, protección e sustentabilidade da explotación dos recursos mariños.

O importe para a materialización destes traballos é de 509.400 euros e a súa vixencia prolongarase ata o vindeiro 31 de decembro de 2010, con posibilidade de prórroga.

Dentro dos 10 convenios, hai dous tipos de acordos. Un deles ten por obxecto paliar os efectos negativos que produce, entre outras actividades, a sobreexplotación dos recursos mariños. Para iso, contémplase a realización das actividades de conservación, protección e sustentabilidade da explotación dos recursos mariños mediante operacións de salvagarda do medio mariño e das súas especies, establecendo as condicións de acceso ás zonas de pesca.

Con estas actuacións preténdese mellorar as condicións para a produción (coidado, control e seguimento dos bancos marisqueiros) e loitar contra o a extracción ilegal.

O segundo dos acordos dos convenios asinados entre a Consellería do Mar e as confrarías da Illa de Arousa, Marín, Cambados, Carril, Vilanova e Vilaxoán vai encamiñado a mellorar a xestión das zonas de produción.

Nel inclúense accións dirixidas á implantación de técnicas de semicultivo, á elaboración de plans de explotación e de proxectos de rexeneración de zonas de produción e ao seguimento da produción efectiva dos bancos naturais marisqueiros.

.

Obxectivo > Deste xeito, o departamento autonómico que dirixe Rosa Quintana comprométese a destinar, afirma, “os medios persoais e materiais propios que sexan precisos para acadar o desenvolvemento e coordinación das accións obxecto dos convenios”.

Ademais, sinalan desde a Consellería, “farase un seguimento das accións en colaboración coas Confrarías e tomará as medidas pertinentes para o seu desenvolvemento normalizado”.

Loita contra o furtivismo e aumento da capacidade produtiva de áreas marisqueiras 


Estas aportacións da Consellería do mar ás confrarías da comarca do Salnés, centradas en proxectos de loita contra o furtivismo e mellora da xestión de bancos marisqueiros, vén sendo un chanzo máis na escaleira de colaboracións económicas que a administración autonómica mantén coas confrarías da Ría de Arousa e resto de Galicia.

As achegas aos pósitos por parte da Xunta, e doutras administracións, supón unha parte importante dos fondos que manexan as confrarías.

Neste sentido, cómpre lembrar, que no último informe do Consello de Contas de Galicia, publicado recentemente, sinalábase que as seis confrarías do Salnés recibiron subvencións ao longo do exercicio 2008 por unha suma superior aos 920.000 euros.

 

Trazabilidade > Por outra parte, a Consellería do Mar sinalaba onte mediante un comunicado que o reforzo no control sobre a trazabilidade dos moluscos servirá para mellorar a trazabilidade e salubridade dos produtos.

Dito reforzo anunciouse, indican desde a Xunta, o pasado 9 de febreiro no DOG e introduce unha modificación no proceso de emisión e control dos documentos de rexistro. Trátase, afirman, dunha modificación puntual que se lle comunicou previamente ao sector, en tanto non se revise toda a normativa.

Concretamente, as modificacións introducidas “teñen como obxectivo intensificar o control sobre a trazabilidade das partidas de moluscos, especialmente o mexillón, que se extraen das nosas augas e se colocan nos circuitos de comercialización ou transformación. Os aspectos que se modifican son especialmente dous”.


Fuente: Diario de Arousa

19/02/2010 09:56 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

As mariscadoras interceptan no Rial a tres furtivos que integrarían un grupo organizado

20100224094335-1.jpg

As mariscadoras de Vilaxoán interceptaron a inicios de esta semana a tres furtivos que estaban na zona da Punta Rial, un banco marisqueiro rico en diversos recursos produtivos. Segundo sospeitan desde a agrupación da pé vilaxoanesa, estas tres persoas formarían parte dun pequeno grupo organizado que leva un tempo operando na zona máis interna da Ría de Arousa.

Desde a directiva do colectivo de marisqueo vilaxoanés sinálase que estas persoas ían pertrechadas con traxes de neopreno, “o que fai que, pola noite, se metan ata o pescozo na auga e sexa difícil velos”.

As mariscadoras , que realizan tarefas e quendas de vixiancia, sinalan que tan pronto interceptaron a estas tres persoas, procederon a alertar aos vixiantes da Confraría “Virxe do Rosario” para que adoptasen as medidas pertinentes.

Desde a agrupación indican que levaban tempo oíndo falar de que había un grupo organizado, “de xente da zona”, que se estaba a dicar ao futivismo nos bancos marisqueiros de certas confrarías (Disque tamén teñen estado por Carril”). “Tamén nos dixeron que lles valía todo, desde marisco grande a semente pequena”, engaden.

Nos últimos meses xa son varios os grupos de furtivos interceptados na zona da Ría de Arousa, como Vilanova ou A Illa ou ben na beira norte, no Barbanza. Esta actividade ilegal estaría a sufrir un aumento, segundo diverasas fontes, da man da crise económica.

As perdas que o furtivismo causa ao sector do mar son amplas, e a súa persistencia é un dos cabalos de batalla de confrarías, agrupacións marisqueiras e administracións.

Fuente: Diario de Arousa

24/02/2010 09:43 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Piden datos sobre el impacto de las obras del puente del AVE ante la mortandad de almeja

20100225112119-1.jpg

Los parquistas de Carril han detectado importantes mortandades de almeja en viveros de cultivo, una situación que, a diferencia de otras ocasiones, no achacan directamente a bruscos descensos de salinidad (aunque no descartan esta causa), sino que exigen que se les den datos e informaciones, “tal e como se nos prometeu”, sobre la calidad de las aguas y los posibles impactos de las obras de construcción del puente del AVE sobre el río Ulla.

El presidente de la Agrupación de Parquistas de Carril, José Luis Villanueva, expresaba ayer la preocupación del sector al señalar que han detectado mortandades de bivalvos, lo que genera sospechas y preocupaciones en torno a sus posibles causas y orígenes, indicando que en los ultimos cuatro meses no han mantenido reuniones ni recibido información de los prometidos resultados de los métodos y sistemas de control de la calidad de las aguas en la construcción del puente del AVE sobre el Ulla.

“A última reunión sobre este tema tivémola en outubro de 2009 e desde aquela non tivemos novidades”, señala José Luis Villanueva, que muestra su sorpresa por el hecho de que durante estos cuatro meses “non se nos informase de nada” sobre el posible impacto de estas obras del AVE pueden tener en el medio marino.

Desde los parquistas carrilexos se indica que poseen informaciones de que en estos meses se han producido variaciones en la turbidez de las aguas: “Fálase de arrastre de fangos e lodos polo río, o que vai dar a onde todos sabemos, Os Lombos do Ulla e os viveiros de Carril, o que tería consecuencias que todo o mundo pode imaxinar”.

En este sentido, los propietarios de viveros de Carril indican que la variación de los parámetros normales de calidad en las aguas del Ulla no tienen por que proceder directamente de las obras del puente del AVE, sino que pueden derivar de actuaciones anexas de estas obras de alta velocidad que se llevan a cabo en la zona, y que pueden afectar a la calidad de las aguas. “Tememos que houbese alteracións, e que agora nos estén a pasar factura”, indican desde la agrupación.

 

Importancia > Los parquistas recuerdan que hubo un compromiso expresado por parte de la administración de mantener reuniones periódicas con el sector y suministrarles datos sobre el impacto de las obras del AVE en el Ulla. Un compromiso que, indican, no se está cumpliendo y que genera dudas y preocupación entre el sector. Más de uno, reconocen los parquistas, se pregunta “se non nos dan datos porque non malos, pois se fosen bos teríamolos ao momento”.

La mortandad de almeja detectada por los profesionales de los viveros no es achacada, en estos momentos, a una causa en concreto. Pero tampoco descartan cualquier posible origen.

Fuente: Diario de Arousa

25/02/2010 11:21 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.