Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Agosto de 2011.

ORDE do 15 de xullo de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para o marisqueo a pé

O artigo 27.15 do Estatuto de autonomía de Galicia atribúelle á Comunidade Autónoma de Galicia a competencia exclusiva en materia de pesca nas rías e demais augas interiores, o marisqueo, a acuicultura, a caza, a pesca fluvial e lacustre.

Neste marco competencial, a Lei 6/1993, do 15 de maio, de pesca de Galicia, introduciu o permiso de explotación como título administrativo habilitante para o exercicio da actividade extractiva, que foi desenvolvido polo Decreto 425/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa sobre o permiso de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira e pola Orde do 31 de maio de 1995, pola que se regula a expedición e revalidación do permiso de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira, en que se establecen as condicións para a obtención e revalidación do permiso de explotación de marisqueo a pé.

O establecemento desta habilitación administrativa permitiu poñer en práctica unha axeitada xestión dos recursos, manténdose esta figura xurídica na Lei 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, e que establece no seu artigo 39.2 que a consellería competente en materia de marisqueo establecerá os requisitos para a obtención, renovación, perda ou suspensión das habilitacións para o exercicio do marisqueo.

Esta normativa, así como as modificacións contidas nesta disposición, recollen unha serie de factores que supoñen acompasar as medidas legais á actividade desenvolvida nas labores marisqueirps, en canto a que, desde mediados da década dos 90, o sector de marisqueo a pé sufriu unha importante transformación, pasando de ser unha actividade individual e meramente extractiva a outra organizada e en que se realizan traballos complementarios como o traslado de semente, limpeza de bancos marisqueiros, actividades de semicultivo necesarias para a mellora da produción, actividades de coidado, control, seguimento, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros.

A situación achegada pola incorporación e organización destes traballos complementarios, que figuran na maioría dos plans de explotación de marisqueo a pé xunto coas normas que regulan a explotación, e a súa realización, é fundamental para acadar unha explotación sustentable dos bancos marisqueiros, sendo necesario que as organizacións que planifican e desenvolven estes traballos conten coa colaboración e compromiso das mariscadoras e mariscadores para a súa realización. Por este motivo, e dado que son actividades necesarias para a sustentabilidade da actividade do colectivo e ante as demandas do sector, considérase necesario exixir ter realizado unha actividade suficiente para poder renovar o permiso de explotación a pé, de maneira que se computen a asistencia e participación nestos labores para a continuidade da vixencia desta habilitación.

Así mesmo, as mariscadoras e mariscadores, dentro do réxime especial dos traballadores do mar, encádranse como traballadores autónomos. Porén, a Orde do 31 de maio de 1995, pola que se regula a expedición e revalidación do permiso de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira, establece unha actividade extractiva mínima para poder renovar o permiso de explotación.

Ademais, é obrigado sinalar que as mulleres conforman a inmensa maioría do sector do marisqueo a pé, e que, a pesar da progresiva incorporación das mulleres no ámbito laboral, a división das tarefas segue levándose a cabo en función do xénero. É necesario, pois, establecer medidas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral para este colectivo laboral de xeito que, ante as demandas do sector, se introduce a figura da suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación, que tamén contribuirá a garantir o dereito á suspensión da actividade laboral recoñecida as traballadoras e traballadores por conta propia que son vítimas de violencia de xénero e que permitirá incorporar á normativa o sistema específico de cesamento de actividade dos traballadores autónomos.

Todo isto, xunto coa necesidade de facilitar e axilizar os procedementos administrativos, determina a necesidade de elaborar un novo marco normativo para a regulación do permiso de explotación de marisqueo a pé.

En consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e en uso das competencias que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia e demais normativa de aplicación, oído o sector interesado,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I
DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto.

Esta orde ten por obxecto regular o outorgamento, a renovación e a suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación para o marisqueo a pé.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orde será de aplicación aos permisos de explotación para o exercicio do marisqueo, da recollida de algas e poliquetos na zona marítimo-terrestre en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 3. Titularidade e vixencia.

1. Os permisos de explotación regulados nesta orde serán expedidos a nome dunha persoa física, terán carácter individual e intransferible.

2. A súa validez terá unha duración dun (1) ano e será renovado de acordo co procedemento establecido nos artigos 11 e 12 desta orde.

Artigo 4. Zonas e especies autorizadas.

1. Con carácter xeral, os permisos de explotación recollidos nesta orde habilitarán para exercer a actividade nas zonas marisqueiras marítimo-terrestres dacordo coa distribución xeográfica establecida no anexo I desta orde.

2. Sen prexuízo do indicado no punto anterior, a Consellería do Mar poderá autorizar, a través de plans de xestión e para determinados recursos, que persoas autorizadas a mariscar nunha das zonas definidas no anexo I poidan mariscar noutras zonas.

3. O permiso de explotación habilitará para extraer as especies que nel se recollan e conterá a información segundo o modelo que figura como anexo II desta orde. A compatibilidade da explotación entre recursos decidirase no momento de aprobar os plans de xestión, de acordo co establecido no artigo 2 do Decreto 425/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre o permiso de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira.

CAPÍTULO II
OBTENCIÓN DO PERMISO DE EXPLOTACIÓN PARA O MARISQUEO A PÉ

Artigo 5. Requisitos para a obtención do permiso de explotación.

1. Para obter o permiso de explotación de marisqueo a pé, as persoas solicitantes deberán cumprir cos requisitos establecidos no artigo 17 do Decreto 425/1993, do 17 de decembro.

2. A eficacia do permiso de explotación está condicionada a que a persoa titular se afilie ao réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar.

Artigo 6. Procedemento para a obtención do permiso de explotación.

1. De acordo co artigo 2 do Decreto 425/1993, do 17 de decembro, e unha vez aprobados os plans de xestión para a extracción de moluscos, recursos específicos e algas, a xefatura territorial da Consellería do Mar competente polo seu ámbito territorial, poderá iniciar o proceso de selección das persoas candidatas para a obtención do permiso de explotación.

2. Sen prexuízo do disposto no punto anterior, a xefatura territorial poderá autorizar con anterioridade ao proceso de selección que persoas que posúan un permiso de explotación, cambien de entidade asociativa titular dun plan de xestión sempre dentro da zona a que se refire o artigo 4.1. As condicións e procedemento para autorizar este cambio serán as establecidas nos artigos 9 e 10 desta orde.

3. O prazo de presentación de solicitudes para a obtención do permiso de explotación será de quince (15) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da resolución no taboleiro de anuncios das xefaturas territoriais e na páxina web http://conselleriamar.xunta.es. A resolución tamén se exporá, con carácter informativo, nos taboleiros de anuncios das xefaturas comarcais correspondentes da Consellería do Mar, así como no taboleiro de anuncios da confraría ou entidade asociativa solicitante.

4. A xefatura territorial da Consellería do Mar poderá reservar, de forma motivada, ata un máximo do 10% das prazas ofertadas, co fin de promover a incorporación de mozos ao sector, así como de persoas en risco de exclusión social.

5. As persoas interesadas dirixirán as súas solicitudes á xefatura territorial, segundo o modelo que figura no anexo III desta orde e que tamén estará á disposición na guía do cidadán da páxina web http://www.xunta.es. As solicitudes presentaranse nos rexistros das xefaturas territoriais da Consellería do Mar, no rexistro único e de información do complexo administrativo de San Caetano ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

6. A documentación que se presentará coa solicitude é a seguinte:

a) Xustificante de ter aboado as taxas correspondentes.

b) Copia compulsada do documento nacional de identidade. Esta copia só se presentará no caso de non acreditar consentimento expreso para comprobar os datos de identidade mediante consulta ao sistema de verificación de datos, dacordo co Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización dos medios electrónicos, e a Orde do 7 de xullo de 2009 pola que se desenvolve o antedito decreto.

c) Copia compulsada da documentación acreditativa de cada un dos aspectos que se van valorar segundo o baremo aprobado pola Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños.

d) Declaración responsable de que cumpre cos requisitos exixidos no artigo 17 c), e), f) e g) do Decreto 425/1993, do 17 de decembro. Os perceptores da pensión da renda de integración social en Galicia poderán acceder ao proceso de selección e deberán renunciar a ela no momento do outorgamento do permiso de explotación.

7. De conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, se a solicitude non reúne os requisitos sinalados requirirase a persoa interesada para que nun prazo de dez (10) días hábiles a emende, con indicación de que se así non o fixer se lle terá por desistida da súa petición logo de resolución expresa.

8. As solicitudes presentadas que cumpran cos requisitos establecidos serán valoradas de acordo co baremo recollido no artigo 8 desta orde.

9. Unha vez baremadas as solicitudes, a xefatura territorial publicará, nos mesmos lugares e cos mesmos efectos que os previstos no número 3 deste artigo, unha relación provisional indicando a puntuación acadada por cada unha das persoas seleccionadas. Así mesmo, nesta relación recolleranse as persoas excluídas do proceso e as causas da dita exclusión.

10. Contra esta relación provisional, as persoas interesadas poderán presentar, ante a xefatura territorial da Consellería do Mar, cantas alegacións consideren oportunas no prazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da súa publicación no taboleiro de anuncios das xefaturas territoriais e na páxina web http://conselleriamar.xunta.es .

11. Finalizado o prazo de presentación de alegacións e unha vez analizadas estas, a xefatura territorial emitirá unha resolución coa relación definitiva das persoas seleccionadas e non seleccionadas, que será exposta nos lugares e cos mesmos efectos previstos no número 3 deste artigo.

12. As persoas seleccionadas deberán presentar, no prazo máximo de quince (15) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da relación definitiva, a documentación acreditativa que xustifique os aspectos recollidos no artigo 6.6.d), así como dúas fotos tamaño carné. De non facerse no prazo establecido, entenderase que desiste da súa solicitude.

A documentación que acredita estar empadroado nun municipio do litoral de Galicia non será necesario que se presente no caso de consentimento expreso da persoa interesada, para comprobar os datos de residencia mediante consulta ao sistema de verificación de datos de acordo co Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde do 7 de xullo de 2009.

Artigo 7. Resolución.

1. A resolución concedendo ou denegando o permiso de explotación para o marisqueo a pé, será ditada polas xefaturas territoriais da Consellería do Mar, conforme o sinalado no artigo 6 do Decreto 425/1993, do 17 de decembro. Ás persoas seleccionadas que presentaron en prazo a documentación sinalada no artigo 6.12 desta orde, notificaráselles a resolución, indicándolles que deberán estar en posesión do certificado de mariscador para obter o permiso de explotación de marisqueo a pé.

2. Na resolución faranse constar as especies e zonas autorizadas.

3. O prazo máximo para notificar a resolución expresa será de tres (3) meses, contados a partir da data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente, transcorrido o cal, de non se ditar resolución expresa, entenderase desestimatoria.

4. A resolución notificarase conforme o establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro.

5. Os permisos de explotación para marisqueo a pé axustaranse ao modelo recollido no anexo II desta orde.

6. A relación definitiva de persoas non seleccionadas que non foron excluídas do proceso selectivo, constituirá unha lista de reserva que terá unha vixencia dun (1) ano contado desde o día seguinte ao da data da resolución da xefatura territorial.

7. A confraría de pescadores ou entidade asociativa, de conformidade coa agrupación sectorial, de estar constituída, poderá solicitar á xefatura territorial correspondente o emprego da lista de reserva nos seguintes supostos:

a) Cando se produzan vacantes durante o proceso de outorgamento.

b) Cando se produzan vacantes durante a vixencia dos plans de xestión correspondentes.

8. En ningún caso, a lista de reserva, poderá ser empregada nunha confraría ou entidade asociativa distinta a aquela en que se levou a cabo o proceso de selección.

9. No caso de que as persoas incluídas na lista de reserva teñan a mesma puntuación, o desempate resolverase segundo o establecido no baremo para o acceso ao permiso de explotación.

Artigo 8. Baremo.

1. A valoración das solicitudes presentadas para obter o permiso de explotación para o marisqueo a pé farase de conformidade cun baremo que será aprobado por resolución da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños.

2. Este baremo será publicado no Diario Oficial de Galicia e será exposto, para os efectos meramente informativos, nos taboleiros de anuncios das xefaturas territoriais e xefaturas comarcais da Consellería do Mar, das confrarías de pescadores ou entidades asociativas do sector.

3. No baremo teranse en conta os seguintes criterios:

a) Estar en posesión da tarxeta de demandante de emprego.

b) Formación.

c) Estar empadroado nun concello do ámbito da confraría de pescadores ou entidade asociativa, titulares do plan de explotación en que está prevista a incorporación.

Artigo 9. Condicións para o cambio no permiso de explotación da entidade asociativa titular dun plan de xestión.

1. A xefatura territorial da Consellería do Mar poderá autorizar que persoas que posúen permisos de explotación para o marisqueo a pé cambien de entidade asociativa titular dun plan de xestión, baixo as seguintes condicións:

a) Que a persoa solicitante cambiase de domicilio por causa debidamente xustificada e acreditada dentro dalgún dos seguintes supostos: ser vítima de violencia de xénero ou ter a cargo persoas en situación de dependencia.

b) Que no plan de xestión aprobado á confraría ou entidade asociativa de destino estea autorizada unha ampliación do número de permisos de explotación ou a cobertura de vacantes, e no que conste a reserva de prazas para as posibles persoas interesadas en cambiar de entidade.

c) Que exista informe favorable, debidamente motivado, para efectuar o cambio por parte das entidades de orixe e destino. Cando nunha confraría exista agrupación sectorial constituída será preceptivo o seu informe.

2. No suposto de plans de xestión conxuntos nos cales os cambios de confrarías ou entidades non supoñen un incremento do esforzo pesqueiro total, estas condicións non serán necesarias. Non obstante a posibilidade de cambio si debe estar recollida no plan de xestión.

Artigo 10. Procedemento para o cambio no permiso de explotación de entidade asociativa titular de plan de xestión.

1. As persoas interesadas dirixirán as súas solicitudes á xefatura territorial da Consellería do Mar, segundo o modelo que figura no anexo IV desta orde e que tamén estará á disposición na guía do cidadán da páxina web http://www.xunta.es. As solicitudes presentaranse nos mesmos lugares que os previstos no artigo 6.5 desta orde.

2. A documentación que se presentará coa solicitude para acreditar as condicións do artigo 9.1.a), será a seguinte:

a) No caso de ser vítima de violencia de xénero, acreditarase por calquera das formas previstas no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

b) No caso de ter a cargo unha persoa en situación de dependencia, acreditarase mediante informe das condicións de saúde, informe dos servizos sociais ou resolución de recoñecemento da situación de dependencia.

3. No caso de que o número de prazas dispoñibles sexa inferior ao número de solicitudes de persoas que cumpren as condicións establecidas no artigo 9, as peticións resolveranse tendo en conta a orde dos supostos establecidos no punto 1.a) do artigo mencionado, e se concorre a mesma causa resolverase en favor da persoa que acredite estar nesa situación con anterioridade.

4. A xefatura territorial comunicará ás confrarías ou entidades asociativas (de orixe e destino) os cambios autorizados co obxecto de determinar o número de prazas vacantes finais que se ofertarán para a obtención de novos permisos.

5. A xefatura territorial resolverá a petición e, se é o caso, expedirá unha nova tarxeta do permiso de explotación de marisqueo a pé que reflicta as modificacións de afiliación da persoa titular do permiso.

CAPÍTULO III
RENOVACIÓN DOS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE MARISQUEO A PÉ

Artigo 11. Requisitos para a renovación do permiso de explotación.

1. A renovación do permiso, que se realizará anualmente, requirirá acreditar ter realizado actividade suficiente, entendendo como tal aquela que se realiza de modo efectivo durante un mínimo do:

a) 70% dos días que foron efectivos dos autorizados para a extracción dentro do plan de xestión da confraría ou entidade.

b) 95% dos días efectivos dos autorizados dentro do plan de xestión da confraría ou entidade para o traslado de semente, a limpeza de bancos marisqueiros, as actividades de semicultivo necesarias para a mellora da produción; así como os traballos de control, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros que foron autorizados con carácter xeral no marco do plan de xestión. Os días empregados nas actividades anteriores computarán para os efectos de renovación do permiso de explotación, sempre que así estea recollido no plan de xestión aprobado.

2. Para os efectos de calcular as anteditas porcentaxes teranse en conta as seguintes situacións:

a) Descontarase do período efectivo e autorizado o tempo durante o cal a persoa titular permanecese inactiva por causa de forza maior debidamente xustificada, por ter recoñecidos dereitos pola Seguridade Social por ser vítima de violencia de xénero, e por atoparse nalgunha das seguintes situacións protexidas pola Seguridade Social: incapacidade temporal, maternidade ou paternidade, por nacemento de fillo/a, adopción ou acollemento, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural.

b) No caso de que unha persoa participe en varios plans de xestión, para renovar o permiso de explotación computará o total dos días de traballo autorizados e que fosen efectivos para todos os plans en que participe, sen que poidan contabilizar días de actividade por duplicado.

3. Ademais do indicado nos puntos anteriores, as persoas solicitantes deberán reunir os mesmos requisitos que para a súa obtención. A perda dos requisitos para a obtención do permiso dará lugar á súa retirada mediante o procedemento correspondente e logo de audiencia á persoa interesada.

Artigo 12. Procedemento para a renovación do permiso de explotación.

1. A renovación do permiso de explotación para o marisqueo a pé realizarase anualmente e levarase a cabo ordenadamente por áreas xeográficas, segundo o calendario que para cada provincia e confraría ou entidade asociativa do sector se estableza mediante resolución da xefatura territorial da Consellería do Mar. Na resolución establecerase o prazo para presentar a solicitude.

2. As persoas titulares de permiso dirixirán as súas solicitudes de renovación á xefatura territorial da Consellería do Mar, segundo o modelo que figura no anexo V desta orde e que tamén estará á disposición na guía do cidadán da páxina web http://www.xunta.es. As solicitudes presentaranse nos lugares mencionados no artigo 6.5 desta orde.

3. Coa solicitude presentarase a seguinte documentación:

a) Para acreditar o recollido no artigo 11.1.a), a información relativa ás vendas en lonxa ou punto de venda autorizado, realizadas durante o ano natural inmediatamente anterior, será a que figure en poder da Consellería do Mar.

b) Para acreditar o recollido no artigo 11.1.b), un certificado da entidade titular do plan de xestión en que se faga constar a porcentaxe dos días autorizados para o traslado de semente, a limpeza de bancos marisqueiros, así como as actividades de semicultivo necesarias para a mellora da produción e os traballos de control, protección e vixilancia dos bancos marisqueiros. No certificado incluirase:

1.º As datas dedicadas pola persoa solicitante ás tarefas relacionadas anteriormente, expresando en todo o caso os días e meses en documento selado e asinado polo/a presidenta/e da agrupación sectorial, de estar constituída, ou, en caso contrario, pola persoa representante da confraría ou entidade asociativa.

2.º A información necesaria sobre o desenvolvemento das actividades, que permita calcular se a persoa solicitante cumpre a porcentaxe necesaria para renovar o permiso de explotación.

c) Informe de vida laboral en que conste o período en que a persoa solicitante estivo dada de alta no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar. Non será necesario presentar esta documentación no caso de consentimento expreso da persoa interesada para que a Consellería do Mar consulte estes datos.

d) Xustificante de ter aboado o pagamento das taxas correspondentes.

e) Certificado que acredite que se reúne o requisito previsto no artigo 17.f) do Decreto 425/1993, do 17 de decembro. A presentación desta documentación non será necesaria no suposto de consentimento expreso da persoa interesada para que a Consellería do Mar consulte estes datos.

f) Dúas (2) fotografías tamaño carné, que deberán actualizarse cada cinco anos a partir da data de obtención do permiso de explotación. A xefatura territorial remitirá ás confrarías ou entidades asociativas do sector a relación das persoas que deberán presentar esta documentación.

4. De conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, se a solicitude non reúne os requisitos sinalados requirirase a persoa interesada, para que nun prazo de dez (10) días hábiles a emenden, con indicación de que se así non o fixer, se lle terá por desistida da súa petición logo de resolución expresa.

Artigo 13. Resolución.

A resolución das solicitudes realizarase de conformidade co establecido nos números do 1 ao 4 do artigo 7 desta orde.

CAPÍTULO IV
SUSPENSIÓN TEMPORAL DA VIXENCIA DOS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN

Artigo 14. Cesamento temporal da actividade para conciliar a vida persoal, familiar e laboral.

Co obxecto de promover a igualdade real entre mulleres e homes mediante a inclusión de medidas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral, a Consellería do Mar poderá acordar a suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación ás persoas titulares destes, nos seguintes supostos:

a) Por coidado dun fillo ou filla ata un período máximo de tres (3) anos, tanto se é por natureza como por adopción ou acollemento, contado desde a data de nacemento ou, se é o caso, da resolución xudicial ou administrativa.

b) Por coidado dun familiar ata o segundo grado de afinidade ou consanguinidade, que por razóns de idade, accidente, enfermidade ou discapacidade non poida valerse por si mesmo e non desempeñe actividade retribuída, ata un período dun (1) ano prorrogable mentres se manteña a mesma situación.

Artigo 15. Cesamento temporal da actividade en situacións de violencia de xénero.

1. A Consellería do Mar poderá acordar a suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación ás vítimas de violencia de xénero que se ven na necesidade de abandonar a súa actividade laboral para facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral, unha vez rematados os dereitos recoñecidos pola Seguridade Social ás persoas traballadoras autónomas.

2. A suspensión poderá acordarse por un período dun (1) ano en función dos informes ou sentenza xudicial e ata un máximo de dezaoito (18) meses desde o recoñecemento de dereitos por este motivo pola Seguridade Social.

Artigo 16. Outros supostos de suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación por cesamento de actividade.

Ademais das situacións recollidas nos artigos 14 e 15, a Consellería do Mar poderá acordar a suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación cando a persoa titular do permiso de explotación estea nalgunha das seguintes situacións:

a) Situación de incapacidade permanente total ou incapacidade permanente absoluta e que, en ambos os dous casos, sexa de carácter revisable. Neste suposto, a suspensión poderá outorgarse por un período máximo dun (1) ano contado desde a data de resolución da incapacidade, prorrogable por un período igual, ata un máximo de dous (2) anos.

b) Ter recoñecido o dereito á acción protectora por cesamento de actividade, de conformidade coa Lei 32/2010, do 5 de agosto, pola que se establece un sistema específico de protección por cesamento de actividade dos traballadores autónomos. A suspensión outorgarase polo período de duración do dereito.

Artigo 17. Condicións para a suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación.

1. Poderá suspenderse temporalmente a vixencia do permiso de explotación nos supostos anteriores, sempre e cando na persoa solicitante se dean as seguintes condicións:

a) No caso dos supostos recollidos no artigo 14, que teña polo menos un (1) ano de antigüidade como titular dun permiso de explotación para marisqueo a pé.

b) Non ter actividade laboral retribuída, sen prexuízo de percibir unha prestación económica por coidados no ámbito familiar dunha persoa dependente de conformidade coa Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

c) Estar ao día coas obrigas que poida ter como membro da entidade a que está asociada e/ou da agrupación en que estea integrada.

2. Non se exixirá que transcorra un período mínimo de actividade entre dúas resolucións de suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación.

3. A suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación deberá ser prorrogada anualmente xunto coa solicitude de renovación do permiso de explotación, de conformidade co establecido no artigo 18.3.

4. As persoas que teñan suspendida temporalmente a vixencia do seu permiso de explotación manteranse incluídas nos plans de xestión, o que permitirá que reinicie a actividade, logo de comunicación á xefatura territorial do cesamento da causa que orixinou a suspensión.

Artigo 18. Procedemento para a suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación.

1. As persoas interesadas dirixirán as súas solicitudes á xefatura territorial da Consellería do Mar, segundo o modelo que figura no anexo VI desta orde que tamén estará á disposición na guía do cidadán da páxina web http://www.xunta.es. As solicitudes presentaranse nos lugares mencionados no artigo 6.5 desta orde.

2. Coa solicitude presentarase a seguinte documentación:

a) Aquela que acredite que se atopa nalgunha das situacións recollidas nos artigos 14 ao 16:

1.º Cando unha persoa solicite a suspensión da actividade por coidado dun fillo ou filla deberá presentar a documentación que acredite a data de nacemento no caso de ser por natureza, ou ben a resolución xudicial ou administrativa, nos casos de adopción ou acollemento.

2.º Cando a persoa titular solicite a suspensión da actividade por coidado no ámbito familiar dunha persoa dependente, acreditará tal situación mediante informe das condicións de saúde, informe dos servizos sociais ou resolución de recoñecemento da situación de dependencia.

3.º Cando a persoa titular sexa vítima de violencia de xénero, deberá acreditar tal situación por calquera da formas previstas no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo.

4.º Cando a persoa titular do permiso estea en situación de incapacidade permanente total ou incapacidade permanente absoluta revisables, achegarase informe do Instituto Social da Mariña, salvo consentimento expreso da persoa interesada para que a Consellería do Mar consulte estes datos.

5.º Cando a persoa titular estea en situación de protección por cesamento de actividade por ter recoñecidos dereitos pola Seguridade Social, achegarase informe do Instituto Social da Mariña, salvo consentimento expreso da persoa interesada para que a Consellería do Mar consulte estes datos.

b) Informe de vida laboral, salvo consentimento expreso da persoa interesada para que a Consellería do Mar consulte estes datos.

c) Certificado da entidade titular do plan de xestión en que se faga constar que a persoa solicitante está ao día coas obrigas que poida ter como socia da confraría ou entidade a que está asociada e/ou da agrupación sectorial en que estea integrada, de estar constituída.

3. A suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación deberá ser prorrogada anualmente xunto coa solicitude de renovación do permiso de explotación. Coa solicitude achegarase a documentación que acredite que a persoa titular se atopa nalgún dos supostos recollidos nos artigos 14 ao 16, ademais da recollida nos artigo 12.3.c), d), e) e 18.2.c). Non obstante, cando a solicitude de suspensión se motive polo suposto recollido no artigo 16.a), non se precisará acreditar o cumprimento do requisito establecido no artigo 12.3.e).

Non será necesario achegar a documentación establecida no artigo 12.3.c) e e) no caso de consentimento expreso da persoa interesada á Consellería do Mar para que consulte estes datos.

Artigo 19. Resolución.

1. A resolución concedendo ou denegando a suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación para o marisqueo a pé será ditada polas xefaturas territoriais da Consellería do Mar.

2. Na resolución farase constar o período polo que se outorga a antedita suspensión.

3. O prazo máximo para notificar a resolución expresa será de tres meses contados a partir da data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente, transcorrido o cal, de non ditarse resolución expresa, entenderase desestimatoria.

4. A resolución notificarase conforme o establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Disposición adicional primeira. Baixa no censo de mariscadores/as.

As persoas que cumpran 65 anos ao longo do ano de validez do permiso de explotación serán dadas de baixa no censo de mariscadores/as correspondente, o mesmo día en que acaden esa idade, coa única excepción prevista na disposición transitoria quinta do Decreto 425/1993, do 17 de decembro, interpretada da forma que establece a Circular do 19 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños.

Disposición adicional segunda. Permisos de explotación en vigor.

Os permisos de explotación recollidos nesta orde e outorgados con anterioridade á súa entrada en vigor, manterán a súa validez.

Disposición adicional terceira. Permisos de explotación a pé para percebe.

A suspensión temporal da vixencia do permiso de explotación establecida no capítulo IV desta orde aplicarase ao permiso de explotación a pé para a extracción de percebe, regulado pola Orde do 6 de marzo de 2000, pola que se regula a explotación de percebe (Pollicipes pollicipes) como recurso específico no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición adicional cuarta. Solicitantes con sanción firme en vía administrativa en materia de protección de recursos.

Para a resolución favorable dos procedementos recollidos nesta orde será requisito imprescindible que a persoa solicitante non teña ningunha sanción firme en vía administrativa, en materia de protección de recursos, pendente de pagamento.

Disposición transitoria única. Réxime aplicable aos procedementos de renovación dos permisos de explotación para o ano 2012.

A renovación dos permisos de explotación de marisqueo a pé para o ano 2012 rexerase polo disposto na Orde de 31 de maio de 1995, pola que se regula a expedición e revalidación do permiso de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira.

Disposición derrogatoria única.

Derrógase o capítulo II da Orde do 31 de maio de 1995, pola que se regula a expedición e revalidación do permiso de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento.

Autorízase a persoa titular da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños para o desenvolvemento e aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2011.

 

Rosa M.ª Quintana Carballo
Conselleira do Mar

ANEXO I
Distribución xeográfica

Zona I. Vigo. Desde o paralelo que pasa pola desembocadura do río Miño ata o paralelo que pasa por punta Soavela.

Zona II. Pontevedra. Desde o paralelo que pasa por punta Soavela ata o paralelo que pasa por punta Faxilda.

Zona III. Arousa. Desde o paralelo que pasa por punta Faxilda ata o paralelo que pasa por punta Sieira.

Zona IV. Muros. Desde o paralelo que pasa por punta Sieira ata o paralelo que pasa por punta Insua.

Zona V. Fisterra. Desde o paralelo que pasa por punta Insua ata o paralelo que pasa por cabo Touriñán.

Zona VI. Costa da Morte. Desde o paralelo que pasa por cabo Touriñán ata o meridiano que pasa por punta Langosteira

Zona VII. A Coruña-Ferrol. Desde o meridiano que pasa por punta Langosteira ata o meridiano que pasa por cabo Prioriño.

Zona VIII. Cedeira. Desde o meridiano que pasa por cabo Prioriño ata o meridiano que pasa por cabo Bares.

Zona IX. Mariña. Desde o meridiano que pasa por cabo de Bares ata o río Eo.

missing image file

ANEXO II

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

 

01/08/2011 17:05 agrupocarril #. LEGISLACIÓN No hay comentarios. Comentar.

La Festa da Ameixa repartirá 7.500 raciones con la declaración de interés turístico como objetivo

20110806102759-p007genn01-1.jpg

La XIX Festa da Ameixa de Carril se celebrará el 20 y 21 de este mes en la zona portuaria de esta localidad arousana, en una edición en la que se prevén repartir unos 2.600 kilos de almeja babosa ( en torno a 7.800 raciones de este bivalvo, preparado “á mariñeira”) y que espera reunir, como ya es tradición, a miles de personas para disfrutar de este manjar carrilexo.

El paseo marítimo de Carril acogió ayer la presentación de esta XIX edición a cargo de Tomás Fole, alcalde de Vilagarcía, Fernando Franco, patrón mayor de la Cofradía, y José Luis Villanueva, presidente de la Agrupación de Parquistas. Como no podía ser de otra forma, los tres coincidieron en alabar la importancia de la almeja de Carril, un recurso que supera el aspecto meramente gastronómico para ser un puntal en la economía de este puerto arousano.

Fole incidió en el compromiso del gobierno local de trabajar para que esta fiesta sea declarada “de interés turístico autonómico”, a la vez que resaltaba el papel del evento como dinamizador turístico de Carril y el municipio vilagarciano. “En esas fechas, una vez más, Carril va a estar de moda. Su almeja ya lo está los 365 días del año”, reslató el regidor local, que auguró “un nuevo éxito” de público en esta XIX edición de la Festa da Ameixa.

Por su parte, el patrón mayor, Fernando Franco, dijo que este año han reservado una cantidad superior (2.600 kilos de almeja babosa) que en ediciones anteriores, para evitar que nadie de los que el 21 de agosto decidan acercarse hasta Carril se quede sin probar este recurso. De cada kilo se hacen, de media, tres raciones, lo que augura platos abundantes y, además, a un precio asequible y módico: Ocho euros por ración. “Non facemos esta festa para gañar cartos, senón para promocionar o noso producto”, recalcó José Luis Villanueva, presidente de los parquistas. La preparación de este manjar de Carril se hará al modo tradicional, “á mariñeira”.

 

Premios > Si bien el domingo es la degustación en sí, el sábado, día 20, se celebrará el tradicional concurso de platos preparados con babosa. Los que deseen participar recibirán el producto de la agrupación. Y los premios son de 1.000, 500 y 250 euros.

Fuente:Diario de Arousa 

06/08/2011 10:27 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

XIX FESTA AMEIXA CARRIL 2011

20110808103322-11-cartel-fiesta.jpg

Sábado 20

XVI Concurso da ameixa cociñada, con 3 grandes premios

1º premio 1.000 €

2º premio   500 €

3º premio   250 €

( Máx.50 participantes.Telf inscrip. 986.50.74.38)

 

Domingo 21

XIX Festa ameixa Carril 2011

11:45 h recepción de autoridades na Confraría Santiago Apóstol Carril

12:00 Lectura do pregón a cargo do humorista Moncho Borrajo

a continuación nomeamento de damas e cabaleiros da Orde da Ameixa.

Degustación popular

08/08/2011 10:33 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

Las bases limitan a 50 el máximo de participantes en el Concurso da Ameixa

La Festa da Ameixa de Carril tiene el día antes una cita a la que en cada edición acuden más participantes: El Concurso de Ameixa Cociñada, un evento que en este 2011 llega a su XVI edición y que pretende, por un lado, promocionar la utilización de este bivalvo como base de platos de lo más variado y diferente y, por otro, implicar a carrilexos y arousanos a mostrar sus dotes culinarias con este marisco.

La organización ha elaborado las bases de este concurso, en las que se señala que aquellos que deseen participar podrán inscribirse en la Cofradía de Carril o bien en la lonja de esta localidad hasta el próximo 19, un día antes de la prueba, a las 13:00 horas. El máximo de concursantes se fija en 50 personas.

En el momento de la inscricpción se entregará a cada participante un vale con el cual podrán recoger de manera gratuita en la lonja de Carril medio kilo de almeja babosa, el recurso en base al cual elaborarán sus platos y recetas.

La entrega de los platos se llevará a cabo el propio día 20, sábado, antes de las seis de la tarde, en la carpa acondicionada en el puerto de Carril. También se hará entrega a la organización de un sobre cerrado en cuyo interior figure el nombre y apellidos del participante, el nombre del plato y la receta del mismo.

Las almejas podrán presentarse en cualquier tipo de recipiente. Eso sí, está prohibido que contengan huevo crudo (mayonesa, crema...)

El jurado puntuará tres aspectos: La presentación, el sabor y la creatividad. Se concederán tres premios: De mil euros, de 500 y de 250 euros.

El 20 se hará entrega de diploma y egalo a todos los participantes y el 21, día de la Festa da Ameixa, se entregarán los premios a los 3 ganadores.

Fuente:Diario de Arousa

 

09/08/2011 09:59 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

El concurso gastronómico de la Festa da Ameixa tiene ya 20 inscripciones

El concurso gastronómico de la Festa da Ameixa cuenta ya con veinte participantes en la que será su edición número 16, lo que hace pensar que contará con una elevada participación. El certamen tendrá premios de mil, 500 y 250 euros para las tres recetas más sabrosas en opinión del jurado que catará los platos el día 20.

En el concurso podrán participar un máximo de 50 personas, de modo que quien quiera inscribirse todavía puede hacerlo en las dependencias de la cofradía carrilexa o en la lonja. El plazo límite es el 19 de agosto a la una de la tarde. Los concursantes recibirán las bases y un vale que el día 20 deben presentar en la lonja para recoger gratuitamente el medio kilo de almeja que utilizarán para elaborar la receta con la que concursarán.

Fuente: La Voz de Galicia

10/08/2011 13:29 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

O concurso gastronómico da Festa da Ameixa conta xa con 20 participantes

20110811104528-1.jpg

O Concurso da Ameixa Cociñada que se organiza no marco da Festa da Ameixa asemella que vai a contar cunha elevada participación na que será a súa décimo sexta edición. A día de hoxe xa son vinte o número de persoas que se apuntaron para participar no certame que conta con premios de 1.000, 500 e 250 euros para as tres receitas máis saborosas en opinión do xurado que catará os pratos que concorran ó concurso a celebrar o sábado 20 de agosto e no que poderán participan un máximo de 50 persoas.

Como vén acontecendo dende hai uns anos, o Concurso de Ameixa Cociñada abrirá o programa da Festa da Ameixa de Carril o sábado, 20. Para participar no certame, os interesados deberán de inscribirse previamente nas dependencias da Confraría de Pescadores de Carril ou na lonxa, tendo como prazo máximo para realizar o trámite o día 19 de agosto ás 13 horas. Os concursantes recibirán as bases que rexen o concurso e un vale que o día 20, antes das 13 horas, deberán presentar na lonxa para que se lles facilite de xeito gratuíto o medio quilo de ameixa de Carril que utilizarán para a elaboración da receita. Unha vez elaborado o prato, este presentarase na carpa da festa, instalada a carón da lonxa, antes das 18 horas dese mesmo día. 

Aínda que o ingrediente principal das receitas ten que ser a ameixa, na súa elaboración poden incluírse os máis diversos ingredientes, excluíndose ovo cru, maionesas ou cremas. O xurado valorará o sabor, creatividade e tamén a presentación dos pratos. 

O mesmo sábado, todos os participantes recibirán un diploma acreditativo por ter participado no XVI Concurso da Ameixa Cociñada e os premios entregaranse aos gañadores o domingo, no transcurso dos actos principais da Festa da Ameixa. O primeiro premio consiste na Ameixa grande prata e un cheque por valor de 1.000 euros; o segundo nunha Ameixa mediana de prata e 500 euros e o terceiro nunha Ameixa pequena de prata e cheque de 250 euros.

As bases do concurso pódense consultar no taboleiro de anuncios da web municipalhttp://www.vilagarcia.es , na sede da agrupación de parquistas, na lonxa e na Confraría; lugares onde tamén poden obter o formulario de inscrición.

Moncho Borrajo será o pregoeiro
Os actos do día grande da Festa da Ameixa, o domingo 21, comezarán ás 11:45 horas coa recepción de autoridades e membros da Orde da Ameixa na Cobraría de Pescadores. As 12 terá lugar na Praza da Liberdade a lectura do pregón, que estea no recaerán a persoa do humorista galego Moncho Borrajo. A continuación procederase ó nomeamento dos cabaleiros de donas da Orde da Ameixa, título co que se distingue a aquelas persoas destacadas pola súa labor de promoción da ameixa de Carril dende diversos ámbitos. O listado dos cabaleiros e donas daranse a coñecer nos vindeiros días.

Por último, a zona do Peirao e da Alameda volverá a acoller a degustación das ameixas. A organización disporá de 2.600 quilos de bivalvos cultivados nas augas de Carril e ofrecerá as 7.8000 racións de ameixa á mariñeira resultantes. A cantidade incrementouse respecto ao ano pasado, cando a afluenza masiva de comensais fixo que as racións esgotáranse antes das dúas da tarde e que moita xente quedase sen poder degustar as saborosas e afamadas ameixas de Carril. 

Prezos
A ración de ameixa á mariñeira, con pan e prato conmemorativo de recordo venderase a 8 euros, ó mesmo prezo que se paga dende hai tres anos. A botella de viño venderase a 7 euros e auga e refrescos a 1 euro. Tamén poderán mercar pratos conmemorativos e cataviños a 1,5 euros e camisetas a 5 euros.

Fuente:ivilagarcia.com

11/08/2011 10:45 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

La lonja de Carril subasta en pocas horas cerca de 6.000 kilos de almeja y berberecho

20110812095007-1.jpg

Agosto es tradicionalmente un buen mes para las subastas en las lonjas arousanas, espoleadas por la demanda que, tradicionalmente en esta época, experimenta un repunte. Y, en este escenario, la lonja de Carril está registrando ultimamente jornadas de gran actividad en su lonja. Una de ellas fue este mismo miércoles, en el que se vendieron en la sala carrilexa cerca de seis toneladas de bivalvos en pocas horas. Una cifra importante pero que, no obstante, no es de las más altas que conoce esta rula, donde se han llegado acomercializar cerca de 13 toneladas en una subasta.

El miércoles se vendieron 5.971 kilogramos de almeja y berberecho, además de 243 kilos de anguila. En total, 6.214 kilogramos de diferentes recursos.

En lo que respecta a los bivalvos, el recurso estrella fue la almeja japónica, de la que se subastaron 2.945 kilos a un precio medio de 6,15 euros. La cotización máxima pagada en esa subasta por la japónica fue de 7,71 euros y la mínima de 4,95.

Otra especie con peso en esa jornada fue el berebrecho, del que se vendieron 1.911 kilogramos, llegándose a pagar un máximo de 12,20 euros el kilo. El precio medio rondó los 6,96 euros.

 

Babosa > En lo que repecta a la almeja babosa, la propia de Carril, se vendieron el miércoles algo más de 630 kilogramos.

La cotización del kilo de babosa se movió entre los 12,90 euros por kilo de máxima y los 7,75 de mínima.

Por último, 484 kilogramos fue la cantidad subastada en la lonja de Carril el miércoles de almeja fina, que llegó a pagarse a 24,8 euros el kilo como tope.

Al margen de los bivalvos, se vendieron 243,5 kilos de anguila, registrando una cotización media de nueve euros, según los datos de la Plataforma Tecnolóxica de Pesca.

La lonja de Carril registró en el primer semestre del año una facturación superior a los 2.400.000 euros, cifra que supone un incremento del 30% con respecto al mismo periodo de 2010, cuando los ingresos fueron de 1.617.000 euros. La rula carrilexa subastó entre enero y febrero más de 381 toneladas de recursos, mientras que en esos seis mismos meses de 2010 la cantidad vendida en la lonja fue de 321 toneladas.

La especie que supuso un mayor volumen de negocio para la lonja de Carril fue el berberecho, del que se subastaron casi 200.000 kilogramos, registrándose una facturación de cerca de 912.000 euros. El precio máximo de este recurso fue de 13,9 euros el kilo, siendo el mínimo de 0,05.

La segunda especie en peso económico en esta sala en el primer semestre de 2011 fue la almeja japónica, de la que se vendieron en esos seis meses más de 155.000 kilogramos, generando unos ingresos de 859.000 euros. La cotización máxima alcanzada por la japónica en este período fue de 10,25. La venta de almeja fina implicó una facturación de 449.000 euros, procedentes de la subasta de en torno a 27 toneladas y media de este bivalvo. Por última, la babosa generó en el período mencionado unos ingresos de 178.000 euros. La rula de Carril subastó entre enero y junio 16.335 kilos de babosa.

Los parques de Carril suponen la principal actividad con plasmación en la lonja, pues de estos viveros procede el marisco que, según la agrupación de parquistas, genera más del 90 por ciento de los ingresos de esta sala de subastas.

Fuente:Diario de Arousa

 

12/08/2011 09:50 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Elena Espinosa y Juan Diego Pérez, dama y cabaleiro de la Orde da Ameixa de Carril

20110817105514-1.jpg

La Orde da Ameixa de Carril entregará el domingo, coincidiendo con una nueva edición de la Festa da Ameixa, las distinciones a aquellas personas y entidades que merecen reconocimiento por su labor de defensa y de promoción del bivalvo. En este caso serán la ex ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa Mangana, quien reciba el máximo reconocimiento, pues será nombrada dama de la Orde da Ameixa. Eso será en el apartado femenino; en el masculino, el ex director de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Juan Diego Pérez Freire, será nombrado cabaleiro.

Las distinciones se entregarán en un acto solemne que se desarrollará en el transcurso de la Festa da Ameixa, a partir de las doce del mediodía del domingo. Como es habitual, se celebrará en la Praza da Liberdade tras la lectura del pregón que inaugurará oficialmente la fiesta y que este año protagonizará el humorista Moncho Borrajo.

La lista de distinciones aprobada por la Concha, el órgano rector de la Orde da Ameixa, se completa con otros cuatro nombres. El Servizo Provincial de Costas será reconocido con la Ameixa de oro, y la Ameixa de plata la recibirá el cura párroco de Carril, José Antonio Ríos Mosquera. Por último, la Orde da Ameixa nombrará parquista de honra a Manuel Diz Búa, y entregará el galardón de parquista joven a Raquel Aragunde Carro.

Por lo demás, la organización de la fiesta ha anunciado que preparará este año una mayor cantidad de molusco, puesto que en la pasada edición se agotaron las raciones antes de tiempo. En esta ocasión habrá al menos 2.600 kilos de almeja, y los precios se mantendrán a ocho euros. Habrá también concurso gastronómico, que en este caso se celebrará el sábado, con premios de mil, 500 y 200 euros.

Fuente: La Voz de Galicia

 

17/08/2011 10:55 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

A Orde da Ameixa de Carril nomea nova dama a Elena Espinosa e cabaleiro a Juan Diego Pérez

20110817110142-1.jpg

A Orde da Ameixa de Carril fará entrega o vindeiro domingo das distincións a aquelas persoas e entidades que merecen ser recoñecidas pola súa labor de defensa e promoción do afamado bivalvo de Carril.

Neste caso, a ex ministra do Medio Marino, Elena Espinosa Mangana, recibirá o máximo recoñecemento ao ser nomeada Dama da orde da Ameixa, honra que no apartado masculino recae este ano no ex director da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, Juan Diego Pérez Freire.

As distincións entregaranse no acto solemne que se desenvolverá no transcurso da Festa da Ameixa, a partir das 12 do mediodía, na Praza da Liberdade e tras dar por inaugurada oficialmente a XIX edición do evento gastronómico mediante a lectura do pregón, tarefa que este ano protagonizará o humorista galego, Moncho Borrajo.

A lista de distincións aprobada pola Concha, o órgano rector da Orde da Ameixa, complétase con outros catro nomes. Coa Ameixa de Ouro recoñecerase a ao Servicio Provincial de Costas, mentres que a Ameixa de Prata se lle concede ao cura párroco de Carril, José Antonio Ríos Mosquera. Por último, a Orde da Ameixa nomeará Parquista de Honra a Manuel Diz Búa e premiará a Raquel Aragunde Carro co galardón de Parquista Xoven.

Os actos do día grande da Festa da Ameixa, o domingo 21, comezarán ás 11:45 horas coa recepción de autoridades e membros da Orde da Ameixa na Confraría de Pescadores “Santiago Apóstolo” de Carril

As 12 terá lugar na Praza da Liberdade a lectura do pregón, que este ano recaerá na persoa do humorista galego Moncho Borrajo. A continuación procederase ó nomeamento dos cabaleiros de donas da Orde da Ameixa, título co que se distingue a aquelas persoas destacadas pola súa labor de promoción da ameixa de Carril dende diversos ámbitos.

Por último, a zona do Peirao e da Alameda volverá a acoller a degustación das ameixas. A organización disporá de 2.600 quilos de bivalvos cultivados nas augas de Carril e ofrecerá as 7.8000 racións de ameixa á mariñeira resultantes. A cantidade incrementouse respecto ao ano pasado, cando a afluenza masiva de comensais fixo que as racións esgotáranse antes das dúas da tarde e que moita xente quedase sen poder degustar as saborosas e afamadas ameixas de Carril.

A ración de ameixa á mariñeira, con pan e prato conmemorativo de recordo venderase a 8 euros, ó mesmo prezo que se paga dende hai tres anos.

A botella de viño venderase a 7 euros e auga e refrescos ao prezo de 1 euro. Tamén poderán mercar pratos conmemorativos e cataviños a 1,5 euros e camisetas a 5 euros.

Fuente: Diario de Arousa

 

17/08/2011 11:01 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

INPROCAR DE CARRIL Y LA AGRUPACIÓN DE PARQUISTAS, DENUNCIAN QUE LA XUNTA LES HA AGRAVIADO COMPARATIVAMENTE RESPECTO A PESCANOVA


La empresa ecológica Inprocar de Carril, S.L. dedicada al cultivo integral de almejas se ve abocada al cierre debido a la contaminación por parte de otras empresas de un espacio marítimo especialmente protegido por la Red Natura 2000. 
 
Juan Maneiro, actual Director Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica de la Consellería do Mar, se resiste a adoptar medidas legales contra su antigua empresa Barrañamar, por ser la principal contaminadora en la zona marítima protegida de A Graña-Ribeira. 
 
El cierre de la empresa Inprocar de Carril, única empresa gallega de cría integral de almeja autóctona, favorece la entrada masiva de semilla de almeja de otros lugares de España y de Europa en los parques de cultivo gallegos. 
 

Vilagarcía, 10/08/2011 
La empresa de capital totalmente gallego Inprocar de Carril, S.L. dedicada a la producción integral de semilla o cría de almeja y la Agrupación de Productores de Parques de Cultivo de Carril, desean manifestar públicamente su apoyo y solidaridad con el reciente posicionamiento adoptado por Pescanova ante la Xunta de Galicia. Al mismo tiempo ambas entidades hacen patente su repulsa ante las soluciones dispares adoptadas por la Consellería do Mar en Xove y en la Graña. Inprocar y la Agrupación entienden que la Xunta de Galicia ha actuado con total arbitrariedad jurídico-administrativa a la hora de resolver un mismo problema de contaminación marítimo ambiental, suponiendo en este caso un agravio comparativo que perjudica seriamente los intereses empresariales de Inprocar de Carril, hasta el punto de poder llegar a su cierre. Hace unos días saltaba a la prensa gallega la denuncia que la empresa multinacional Pescanova hacía ante la intención de la Consellería do Mar de ubicar una zona de reinstalación de almeja y berberecho procedente de áreas muy contaminadas, en aguas próximas a la piscifactoría de rodaballo que Pescanova tiene en el pueblo lucense de Xove, con la consiguiente posibilidad de contaminación marítima por coliformes. Ante la amenaza de una batalla legal por parte de la multinacional, el Presidente de la Xunta de Galicia dio un giro al asunto asegurando que estudiaría detenidamente las alegaciones que tienen que ver con esa decisión. En el año 1999 la empresa Inprocar de Carril comenzó su actividad de acuicultura en las aguas marítimas comprendidas entre punta de Couso y punta Corbeiro, concretamente en la localidad de A Graña en la población coruñesa de Ribeira, previo costoso estudio de impacto ambiental. El lugar elegido es un espacio marítimo especialmente protegido ante la contaminación por la Red Natura 2000, un lugar puro e idóneo para la cría de almeja genuinamente gallega. Esta actividad acuícola no produce residuos contaminantes. Poco tiempo después el lugar se ha visto circundado por empresas que han cambiado su actividad y otras de nueva creación que son claramente contaminantes por sus desechos industriales que son vertidos en el espacio marítimo protegido. Entre ellas se pueden encontrar conserveras, granjas de animales y especialmente la empresa Barrañamar, un cocedero de mejillón que provoca una contaminación continua y abundante en las protegidas aguas marítimas de A Graña, hasta el punto de hacer inviable la cría de la almeja. Desde comienzos de este siglo, la empresa Inprocar ha presentado innumerables denuncias debido a esta contaminación ante la antigua Consellería de Pesca, hoy Consellería do Mar, todas ellas infructuosas. También la empresa ha gastado grandes sumas de dinero en medidas de protección ante la contaminación que han sido insuficientes. 
 El actual Director Xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica de la Consellería do Mar, Juan Maneiro Cadillo, antiguo gerente de la empresa contaminante Barrañamar y responsable directo de la inspección de las empresas que pueden contaminar el mar gallego debido a su actividad, no ha puesto el acento durante estos últimos años en sancionarlas o cerrarlas, sino en convencer a Inprocar para que se dotase de una mayor tecnología para protegerse de la contaminación denunciada. Ante la carencia de la empresa de recursos económicos, Maneiro indicó a Inprocar el camino del IGAPE para obtener un crédito público. La Consellería do Mar forma parte del comité decisor de la concesión de créditos del IGAPE, pero a pesar de todo, lo cierto es que el crédito le ha sido denegado a Inprocar y la empresa se ve abocada al cierre dado que la cría de almejas es inviable en aguas contaminadas. Cuando en Europa existe un clamor unánime de que “paga quien contamina”, Inprocar se pregunta por qué ella, una empresa sumamente ecológica, debe pagar para protegerse de la contaminación producida por otras empresas, que en ningún caso debieran verter sus residuos en un espacio marítimo legalmente protegido por la legislación europea, española y autonómica. También se pregunta si en estos momentos de crisis económica, el dinero público del IGAPE debe indirectamente emplearse como mejor destino a sufragar la contaminación de empresas en espacios naturales marítimos. A diferencia de la multinacional Pescanova, Inprocar de Carril tampoco cuenta con recursos económicos para plantear una larga y costosa batalla legal contra la Xunta de Galicia. Ni tampoco tiene la influencia que puede desplegar Pescanova para que el Presidente Feijóo reconsidere su problema. Lo cierto es que con el más que probable cierre de Inprocar de Carril, se ven truncadas las expectativas empresariales para crear una producción de almeja de trazabilidad puramente gallega, desde su nacimiento, su engorde en los parques de cultivo y su consiguiente puesta en el mercado. Pero paradójicamente, lo más significativo de todo es que la falta de una actuación contundente por parte de la Consellería do Mar para atajar la contaminación en una zona especialmente protegida, favorezca que la cría de almeja proceda mayoritariamente de otros lugares de España como Santander, y lo peor de todo es que también proceda de otros países europeos como Italia, Portugal, Francia, Reino Unido y Grecia, para finalmente terminar siendo las famosas almejas de Carril. 
 
 José Luis Villanueva Vicente 
Gerente de Inprocar de Carril, S.L. y Presidente de la Agrupación de Productores de Parques de Cultivo de Carril. 

17/08/2011 12:00 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

A Monchiño le gusta la almeja

20110822092910-p22c3f1.jpg

Fue uno de los pregones más divertidos de la Festa da Ameixa, porque como era de esperar, Moncho Borrajo ni defraudó ni se mordió la lengua. Siguiendo con la broma de que, por sus inclinaciones sexuales no era quizás el más indicado para exaltar la almeja, el humorista gallego reconoció que era un producto que siempre le había gustado, y que aunque él las prefiere solas con limón, recordaba las que le preparaba su madre a la marinera y las sopas de pan con las que mojaba la salsa. Por eso admitió que iba ser diana de las bromas de sus amigos cuando dijeran: «Ao Monchiño gústalle a ameixa».

Borrajo, en su línea, no dejó títere con cabeza, y lo mismo vaciló a los del PP, porque «eu son roxo de toda a vida», que a los del PSOE, «que algún haberá por aí» y a los del Bloque, «aínda que eu son do ladrillo». Y todos ellos capearon con resignación el temporal, porque todos estaban presentes para ser objetivo de las chanzas del humorista.

Para eso y para acompañar a los dos nuevos miembros de la Orda da Ameixa de Carril, a la ex ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, y al ex director del Puerto de Vilagarcía y flamante director del Puerto de A Coruña, Juan Diego Pérez. Ambos, investidos por la Gran Mestra da Orde, la conselleira do Mar Rosa Quintana, prometieron defender y fomentar la almeja de Carril. La conselleira, posteriormente, se deshizo en elogios hacia la ex ministra, pese a las evidentes diferencias políticas.

La orden reconoció también a Raquel Aragunde como parquista joven, y a Manuel Diz Búa como parquista de honra. Coincidiendo con el 50 aniversario de José Antonio Ríos como cura párroco de Carril, se le hizo entrega de la Ameixa de Prata, y la de oro la recogió Cristóbal Fernández en nombre del Servicio Provincial de Costas.

En el acto se entregaron también los premios a los mejores platos con almejas presentados a concurso. El primero fue para Ramona Mouta, por sus Ameixas de primavera; el segundo, para Inma Otero, y el tercero para Carmela Dacosta.

Fuente: La Voz de Galicia

22/08/2011 09:29 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

Mar publicará el próximo año el decreto que regulará los parques de cultivo

Aprovechando su presencia en la decimonovena edición de la Festa da Ameixa, la conselleira de Mar anunció que el próximo año se publicará por fin el decreto que regularizará los parques de cultivo de Carril, dando así carpetazo a un largo proceso que encontró en los últimos años mil y un escollos. Quintana dijo que «necesitamos desta nova ferramenta para dispoñer de seguridade e firmeza administrativa para as concesións», y que era un proceso esperado y necesario porque «a lexislación quedou obsoleta e para facer desaparecer os freos actuais impulsados por intereses particulares». Aseguró, además, que se hará con criterios técnicos y sin interferencias externas. Todo ello para mejorar las condiciones de una actividad, la de la extracción de la almeja, que genera en Galicia en torno a los 50 millones de euros al año.

Fuente: La Voz de Galicia

22/08/2011 09:30 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Multitud de comensales habían trasnochado para ver los fuegos

Como es habitual, las cerca de ocho mil raciones de almejas a la marinera que se prepararon ayer en la lonja de Carril no llegaron para satisfacer a la marabunta de turistas y parroquianos que a las doce del mediodía, antes de que oficialmente se inaugurase la fiesta gastronómica, hacían cola ya para recoger los tiques y dar buena cuenta de los bivalvos mojados con la sabrosa salsa a la marinera que se servían en cazuelas.

Y eso que buena parte de los que madrugaron para acudir a Carril habían trasnochado el día anterior para disfrutar del Combate Naval que puso el broche de oro a San Roque. El buen tiempo acompañó y el espectáculo pirotécnico lo fue más que nunca. Luego, como la temperatura invitaba, la multitud se dispersó por las abarrotadas terrazas de Vilagarcía hasta bien entrada la madrugada.

Fuente: La Voz de Galicia

 

22/08/2011 09:32 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

La reordenación de los 1.200 parques de cultivo de Carril estará lista el año que viene

20110822093506-p23c.jpg

Los alrededor de 1.200 parques de cultivo de Carril estarán reordenados en 2012. Ese es el compromiso que la conselleira do Mar, Rosa Quintana, dejó ayer en su paso por la Festa da Ameixa de la localidad vilagarciana, donde aseveró la necesidad de aprobar un decreto que "haga desaparecer los frenos actuales" y propicie del desarrollo y la competitividad del sector.
La Xunta de Galicia trabaja en la elaboración de un texto que, en cuestión de meses, permitirá "organizar de manera efectiva las concesiones" de los parques de almeja y fijará los criterios pertinentes para "asegurar el futuro de la actividad". En ese sentido, la conselleira hizo un llamamiento público a la colaboración del gobierno central, necesaria para sacar adelante un decreto que permita superar "una legislación obsoleta" y terminar con la aplicación de "criterios espúreos y personalistas" en la gestión de los parques de cultivo.
Durante el acto en el que la Orde da Ameixa de Carril nombró dama y caballero de las fiestas de este año a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y al exdirector de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Juan Diego Pérez, Quintana dejó constancia de su compromiso para controlar la "entrada irregular de almeja procedente de otros países que carecen de las garantías de trazabilidad y no siguen los pertinentes controles de calidad". En ese sentido, animó a los productores locales a seguir trabajando para mantener "los parámetros higiénicos y sanitarios" que hacen que los bivalvos dejen cada año 50 millones de euros en las lonjas gallegas. 
También la ministra y desde ayer nueva dama de la orden carrilexa mostró su apoyo a un sector "con un importante peso en la economía local". Y es que, más allá de las "600 familias que viven de los empleos directos que generan los parques", alrededor de la producción de la almeja de Carril se mueve un importante volumen de negocio "del que da muestra indiscutible la actividad de la lonja".
Elena Espinosa solicitó la colaboración de todos los vecinos para que denuncien el furtivismo y también para que no contaminen la ría, "base principal del éxito de los parques de cultivo". Pero no solo, pues la responsable estatal de Medio Ambiente animó a los carrilexos a continuar promocionando "actividades sostenibles como el turismo". "La comida y la bebida gallegas tienen ya una merecida fama, pero es importante impulsar fiestas como esta para dar a conocer el trabajo de los cultivadores y de los cocineros, y también conseguir que los que tienen el producto cerca vean y hagan valer su inestimable calidad", aseveró Espinosa.
Las intervenciones de conselleira y ministra llegaban después de que la comitiva de la Orde da Ameixa recorriese un abarrotado Carril para entregar ante un nutrido público, y mientras cientos de personas hacían cola para probar el producto local, a los galardonados de este año.
El actor y humorista Moncho Borrajo se encargó, por su parte, de un pregón que arrancó sonoras risas a todos los que tuvieron ocasión de presenciarlo, y en el cual no faltaron pullas a la clase política y a la Iglesia. Pero no solo, pues el artista no tuvo reparos en ironizar sobre su propia tendencia sexual para reconocer que a partir de ahora probablemente sus amigos se reirán de que "a Monchiño le gustan las almejas".
En la calurosa mañana en la que los nuevos miembros de la Orden prometieron "defender y fomentar la almeja de Carril en todos los actos y eventos" se entregaron además los premios del concurso de platos cocinados. Tras valorar durante toda la tarde del sábado la calidad y el sabor de las cincuenta recetas presentadas al certamen, el jurado nombrado por la Cofradía y el colectivo de parquistas entregó el primer premio a Ramona Mouta Boullós por sus "almejas de primavera". El segundo se lo llevó la tostada de cebolla confitada, rulo de cabra y almejas de Carril de Inmaculada Otero Mouriño; y Carmela Dacosta Oubiña consiguió el tercer puesto gracias a una creación culinaria bautizada como "ojitos sangrientos".
Bajo la atenta mirada de un nutrido grupo de vecinos en el que no faltaron representantes de la política local de todos los colores, y entre el que se dejó ver la nueva presidenta del Puerto de Vilagarcía, Sagrario Franco Malvar, el párroco de Carril, José Antonio Ríos, recogió además la Ameixa de Prata coincidiendo con sus 50 años de servicio en la localidad. Al Servicio provincial de Costas se le entregó la distinción de Oro.

Fuente: Faro de Vigo

 

22/08/2011 09:35 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

La almeja atrae a miles de comensales

20110822093823-3.jpg

Un nuevo éxito cosechó ayer la Festa da Ameixa de Carril, que desde por la mañana atrajo a miles de vecinos y visitantes que no dudaron en soportar largas colas bajo el sol para degustar una de las 7.800 raciones de almejas a la marinera que se les ofrecían. 
Ya a las once y media de la mañana una fila que se extendía desde el punto de venta de tickets ubicado en las inmediaciones de la Alameda hasta la Praza da Liberdade auguraba una actividad frenética. Y así fue, pues los fogones en los que el equipo de cocineras se afanaba porque las almejas llegasen a tiempo y en su punto a las mesas no tuvieron tregua desde por la mañana.
Un año más, los que se acercaron a Carril pudieron comprobar lo abundante de unas raciones preparadas, como siempre, a la marinera, y que se sirvieron sin más acompañamiento que pan y vino. Y es que, tal y como reconocen los parquistas carrilexos, el fin de la cita gastronómica no es otro que dar a conocer las excelencias de la producción de los parques de cultivo locales.
2.600 kilos de almejas se repartieron ayer en unos platos conmemorativos que, igual que en la anterior edición de la celebración gastronómica, se vendieron a 8 euros. 
A la sombra del arbolado de la alameda comensales de todas las edades dieron cuenta de una de las recetas más conocidas de la cocina local, que los adultos regaron con las botellas de vino que podían adquirirse por siete euros. Para los más jóvenes, o para los que prefirieron abstenerse de consumir alcohol, hubo refrescos y agua a 1 euro.

Fuente:Faro de Vigo

22/08/2011 09:38 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

Quintana anuncia en la Festa da Ameixa un decreto para reordenar los 1.200 parques de cultivo de Carril

20110822094104-4.jpg

No había momento mejor que la celebración de la Festa da Ameixa para que la conselleira do Mar anunciase la inminente aprobación de un decreto que terminará con una demanda que se viene arrastrando ya desde principios de los años 90: la reordenación de los parques de cultivo. La responsable autonómica acudió ayer a la localidad carrilexa no solo para degustar la que ella misma definió como “a mellor ameixa do mundo”, sino para anunciar que la nueva normativa apostará por un “proceso exclusivamente técnico, dirixido con criterios científicos e non movido por motivacións externas que só favorecen o particular”. La conselleira explicó que “necesitamos desta nova ferramenta para dispoñer de seguridade e firmeza administrativa para as concesións” al mismo tiempo que recordó que la legislación vigente ha quedado obsoleta y que, por lo tanto, pone freno a la mejor productividad de este rico bivalvo.

Quintana incidió también en que todas las iniciativas llevadas a cabo en los últimos años por las distintas administraciones contribuyen a “fomentar o emprego neste eido nunha actividade que xera nas lonxas galegas arredor de 50 millóns de euros anuais”. El nuevo decreto, tal y como también apuntó la conselleira, dará solución a más de 35 años de espera y pondrá un poco de orden en un sector que lleva reclamando una organización concreta de los parques desde hace ya tiempo.

 

Acto solemne > Aparte de anunciar mejoras para el sector la conselleira do Mar fue la encargada de presidir el nombramiento de los nuevos miembros de la Orde da Ameixa. La exministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y el exdirector de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Juan Diego Pérez Freire, fueron nombrados Dona y Cabaleiro respectivamente; por otra parte la Orde también quiso reconocer como Parquista de Honra a Manuel Diz, como Parquista Xove a Raquel Aragunde y hacerle también la entrega de la Ameixa de Ouro al Servizo Provincial de Costas y de la de Prata al cura-párroco José Antonio Ríos Mosquera.

El acto, como siempre muy protocolario, tuvo momentos para la emoción dado que Manuel Diz llegó a emocionarse notablemente en el momento en el que dijeron su nombre.

La exministra fue la encargada de, en nombre de todos los premiados, dirigir unas palabras a todo el público presente en la alameda carrilexa, que era mucho. Elena Espinosa habló en gallego para los orihundos alentándolos a seguir trabajando para dar vida a este “marabilloso marisco” y cambió al castellano para interpelar a los visitantes y animarlos a que comiesen la mejor almeja del mundo. La exministra apuntó que “esta es una actividad que genera tanto puestos de trabajo directos como indirectos y que tiene un peso específico en el tejido económico gallego”.

La que fue responsable de Mar en el Estado central bajo el gobierno de Zapatero también hizo un llamamiento para acabar con la lacra del furtivismo en Arousa y para apostar por la sostenibilidad con el medio marino.

Fuente:Diario de Arousa

22/08/2011 09:41 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

Moncho Borrajo encandilou con un pregón politicamente incorrecto que puxo o toque de humor ao evento


No medio dun acto protocolario, aínda que tamén fundamentalmente popular e tradicional, o humorista galego Moncho Borrajo foi quen de arrancar risas e aplausos grazas a un pregón regado de retranca, chistes, críticas encubertas e de alusións políticamente incorrectas aínda que moi intelixentes. A sabendas de que un dos presentes e tamen galardoados neste certame era o párroco de Carril, Borrajo amansou o terreno felicitándo ao cura polo éxito da visita do Papa. O relixioso aguantou o tipo ante as palabras dun artista que se declarou abertamente “roxo e fillo de republicanos e que ten que vir a dar o pregón a unha terra gobernada polo PP, e donde se conmemora a ameixa cando todos saben que eu podería ser máis de berberecho”.

O humorista regalou alegría dende o minuto cero e así o deixaron ver as numerosas persoas que quixeron fotografarse con el rematado xa o acto oficial propiamente dito.

Borrajo declarouse artista “ao estilo de Miguel Bosé, Rafael e Antonio Gala” e tivo palabras para “os do PP, os do BNG e os do PSOE que ten que haber de todo”.

O humorista falou en galego “ese que aprendín en galego e que agora de repente todos reconverten en portugués”, pero incidiu en que “podo falar español por se alguén non o entende, de Santiago ou así”.

Borrajo definiu a ameixa carrilexa como a mellor e incidiu en que “están e rechupete e gústanme moito con limón e tamén preparadas á mariñeira como as facía miña nai”. Para Borrajo o molusco máis popular de Vilagarcía é “todo un manxar dos deuses e unha ledicia para o padal”.

 

 

22/08/2011 09:45 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

Cincuenta platos participan en el concurso gastronómico que abre la Festa da Ameixa en Carril

La decimonovena edición de la Festa da Ameixa de Carril se celebra hoy y mañana con el tradicional concurso gastronómico que le da apertura. El evento tendrá lugar hoy en la carpa situada junto a la lonja, donde el jurado evaluará los 50 platos que se presentan al certamen. Aunque su ingrediente principal debe ser, obviamente, la almeja, en su elaboración se pueden incluir todo tipo de elementos, a excepción de huevos crudos, mayonesas o cremas, para evitar que se estropeen.

El jurado tendrá en cuenta en su valoración la presentación, el sabor y la creatividad de los platos. Se reconocerá a las tres mejores recetas con premios que irán de los 1.000 euros en el caso del primer ganador a los 500 y los 250 euros en el caso del segundo y tercer clasificado. Asimismo, los tres premiados se llevarán a casa una almeja de plata grande, mediana o pequeña según su puesto.

Los premios se concederán mañana, día grande de la fiesta. La entrega pasará a engrosar la lista de actos programados para el día más importante de estas jornadas de exaltación del molusco bivalvo. Los actos de mañana comenzarán a las 11.45 horas con la recepción de autoridades y miembros de la Orde da Ameixa en la Confraría de Pescadores. A las 12 horas el humorista Moncho Borrajo leerá el pregón en la plaza da Liberdade y acto seguido se procederá al nombramiento de los caballeros y damas de la Orde da Ameixa.

La lista de personalidades galardonadas estará encabezada por la ex ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa y el ex director de la Autoridade Portuaria de Vilagarcía, Juan Diego Pérez Freire, que serán nombrados Dona da Ameixa y Cabaleiro da Orde respectivamente. La Ameixa de Ouro será concedida al Servicio Porvincial de Costas.

Tras esto, la fiesta se trasladará a la zona del embarcadero y de la alameda donde tendrá lugar la tradicional degustación de ameixas. Este año se despacharán unas 7.800 raciones de almejas a la marinera en las que se repartirán 2.600 kilos de producto. Cada ración se venderá junto con un plato conmemorativo de recuerdo por ocho euros, la botella de vino por siete euros y el agua y los refrescos a un euro.

Fuente:La Voz de Galicia

 

22/08/2011 00:58 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

El Concurso Gastronómico inaugura la agenda de la Festa da Ameixa de Carril

Carril acoge este fin de semana los actos de exaltación de su producto más famoso y preciado: la almeja que se cultiva en la desembocadura del río Ulla. La 19 Festa da Ameixa comienza hoy sábado con la celebración del concurso gastronómico en el que este año participan nada menos que cincuenta recetas a base de almeja. 
El domingo será el día grande, jornada en la cual, además de la lectura del pregón y de los actos de la Orde de Ameixa, tendrá lugar la degustación popular en la que se servirán 7.800 raciones de almejas a la marinera.
La organización de la festividad corre a cargo de la Cofradía de Pescadores Santiago Apostol y de la Agrupación de Parquistas de Carril, en colaboración con el Concello de Vilagarcía.
El 16 Concurso de almeja cocinada se celebrará en la carpa de la fiesta, donde los concursantes llevarán sus platos para que los valore el jurado. Aunque el ingrediente principal de las recetas tiene que ser la almeja, en su elaboración se pueden incluir los más diversos ingredientes, con la excepción de huevo crudo, mayonesas o cremas. Se valorará sabor, creatividad y presentación de los platos. Las tres mejores recetas recibirán talones de 1.000 euros al primero, 500 al segundo y 250 euros al tercero.
Los actos de mañana domingo, día grande de la festividad, comenzarán a las 11.45 horas con la recepción de autoridades y miembros de la Orde da Ameixa en la Cofradía. A las 12 se procederá a la lectura del pregón en Praza da Liberdade a cargo del humorista Moncho Borrajo, procediéndose a continuación al nombramiento de los cabaleiros e donas de la Orde da Ameixa. Elena Espinosa, exministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; junto a Juan Diego Pérez Freire, exdirector de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía son este año los galardonados. El listado de distinciones se completa con la Ameixa de Ouro al Servicio Provincial de Costas, y la Ameixa de Prata al cura párroco de Carril, José Antonio Ríos Mosquera. Por último, la Orde da Ameixa nombrará Parquista de Honra a Manuel Diz Búa y premiará a Raquel Aragunde Carro como el galardón de Parquista Xoven.

Fuente:Faro de Vigo

22/08/2011 01:01 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

Carril se viste de fiesta

20110822010707-2.jpg

La Festa da Ameixa, que se celebra desde las doce del mediodía en la Alameda carrilexa, prevé vender este año 7.800 raciones de almejas a la marinera.

Carril reivindica con orgullo su seña de identidad, que no es otra que el producto del mar que ha llevado el nombre de esta villa marinera por todo el mundo. Y lo hace de la mejor forma posible, dando a degustar a todo el que lo desee las almejas carrilexas.

Son 7.800 raciones las que espera repartir hoy la organización en la décimo novena edición de la Festa da Ameixa de Carril, un evento que en los últimos años ha ido ganando el reconocimiento que el producto merece.

Reconocimiento al que no han sido ajenas las muchas mejoras introducidas en la celebración de la fiesta en los últimos años. Entre las más destacadas, la colocación detrás de la lonja de una gran carpa de degustación que protege a los comensales de las inclemencias meteorológicas, en el caso de que las hubiere, o del sol, que nunca se sabe cómo amanecerá el día.

Asimismo hay que destacar la colocación de cinco taquillas en distintos puntos de la Alameda con el fin de evitar las colas a la hora de adquirir los tiques.

En total, son casi cincuenta personas, entre cocineras, taquilleras, personal de limpieza, de información, etcétera, las que participan en la organización de la Festa da Ameixa, de la que son responsables la cofradía de pescadores de Carril y la agrupación de parquistas en colaboración con el Concello de Vilagarcía.

 

Precios sin subidas

Un año más, y ya van tres, la organización de la fiesta carrilexa ha decidido no incrementar los precios de venta de los productos. La ración de almejas a la marinera, con el plato de recuerdo, se servirá a ocho euros y la botella de albariño se despachará al precio de siete euros.

Todas las almejas que se sirven en la fiesta proceden de los parques de cultivo y de los bancos marisqueros de Carril, una característica que garantiza su calidad.

Las 7.800 raciones, que se cocinarán en el propio recinto de la fiesta, comenzarán a servirse a las doce de la mañana y hasta agotar las existencias.

En el recinto de la fiesta se habilitará una carpa de información en la que los visitantes podrán además adquirir diversos productos de merchandising de la Festa da Ameixa, como camisetas (5 euros), catavinos (1,5 euros) y platos conmemorativos (1,5 euros).

Fuente: La Voz de Galicia

 

22/08/2011 01:07 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

Elena Espinosa y Juan Diego Pérez serán miembros de la Orden

20110822010845-2.jpg

La Orde da Ameixa de Carril procederá hoy, a partir de las 11.45 horas, al nombramiento de los cabaleiros y donas de la edición de 2011 de la fiesta carrilexa.

La lista de figuras galardonadas este año la encabezan la exministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que será nominada Dona da Ameixa, y el exdirector de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Juan Diego Pérez, que recibirá el título de Cabaleiro da Orde.

El listado de distinciones se completa con la concesión de la Ameixa de Ouro al Servicio Provincial de Costas, y de la Almeja de Plata al cura párroco de Carril, José Antonio Ríos Mosquera.

Por último, la Orde da Ameixa nombrará Parquista de Honra a Manuel Diz Búa y premiará a Raquel Aragunde Carro con el galardón de Parquista Joven.

Los nombramientos y las personas en las que recaen cada año las distinciones de la Orde da Ameixa las decide el consejo general de la entidad.

Fuente: La Voz de Galicia

 

22/08/2011 01:08 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

La ración, a ocho euros

Los actos del día grande de la Festa da Ameixa comenzarán a las 11.45 horas de hoy con la recepción de autoridades y miembros de la Orde da Ameixa en la cofradía de pescadores de Carril.

A las doce del mediodía, en la Plaza da Liberdade, tendrá lugar la lectura del pregón a cargo del humorista gallego Moncho Borrajo.

A continuación se procederá al nombramiento de cabaleiros y donas de la Orde da Ameixa de Carril, título con el que se distingue a aquellas personas destacadas por su labor de promoción de la almeja carrilexa desde diversos ámbitos.

Finalizados estos actos, la fiesta se trasladará ya a la zona del muelle, la lonja y la Alameda donde se desarrollará la degustación de almejas.

La organización dispondrá este año de 2.600 kilos de bivalvos cultivados en las aguas de Carril y ofrecerá 7.800 raciones de almeja a la marinera.

La ración de almeja a la marinera, con pan y plato conmemorativo de recuerdo se venderá a un precio de 8 euros. La botella de albariño se venderá a 7 euros y el agua y refrescos a un euro.

Fuente: La Voz de Galicia

 

22/08/2011 01:10 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

Que yo sea pregonero de la almeja no deja de tener coña

20110822011446-2.jpg

El cómico asegura que su pregón será en gallego, «cachondo y corto», porque «lo que la gente realmente quiere es ir a comer»

Moncho Borrajo, pregonero de la Festa da Ameixa.

Cómico, mordaz e irreverente son tres características que definen a Moncho Borrajo y que él trasladará hoy a su pregón.

-¿Cómo recibió la propuesta de ser pregonero?

-Pues imagínate. Siendo como yo soy, que me nombren pregonero de la almeja es la mejor broma que me han gastado desde que tengo uso de razón (se ríe). No, ya en serio, lo recibí encantado, porque estas cosas te unen mucho a la gente del pueblo, de la calle. Y, aparte, las almejas me encantan.

-¿Era ya un devoto de este producto?

-¡Por Dios! ¡Faltaba más! Además a mi madre le encantaba cocinarlas. Y reconozco que las de Carril tienen un sabor a mar muy especial. Mis tres mariscos preferidos son el camarón, la nécora y la almeja de Carril.

-¿Cuál es su preparación favorita?

-Me gustan todas. A la marinera, con fabes... Pero la que más me gusta es la almeja, ni la muy grande ni la pequeña, la mediana y al natural (se ríe de nuevo)... La verdad es que hablar de esto, para mí tiene mucha coña.

-¿Cómo será su pregón?

-Será en galego, o que non sei é se será moi normativo. Eu sei que a xente espera de min sempre unha broma, unha ironía, así que será simpático, cachondo e corto. Penso que os pregóns non deben ser moi longos porque o que a xente realmente quere é ir á festa e comer. Eu detesto a eses pregoeiros que aproveitan o pregón para facer unha demostración cultural. Para min, un pregón dunha festa como a de Carril ten que ser popular e, por suposto, nada pedante. Á xente moléstalle máis un pedante que un maleducado.

-¿Tendrá también su toque de irreverencia?

-Algo habrá, claro. Eso ya forma parte consustancial de todo lo que yo hago.

Fuente:La Voz de Galicia

22/08/2011 01:13 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

“Ameixas de primavera”, el más sabroso

20110822013338-2.jpg

Fueron cincuenta los que lo intentaron, pero solo tres lograron premio. Ramona Mouta, Inma Otero y Carmela Dacosta. Mujeres las tres, dieron buena muestra de que originalidad y sabor no están reñidos en los fogones.

Con títulos tan sugerentes como “Ameixas de primavera”, que se hizo con el primer premio, dotado con mil euros, o “Ojitos sangrientos”, tercer premio y 250 euros, deslumbraron a un jurado que tuvo en cuenta el sabor, la textura, pero también la presentación y la singularidad de la receta. Todos estos requisitos los reunía también el segundo clasificado, “Tostada de cebolla confitada, rulo de cabra y almejas de Carril en su salsa”, una receta que demuestra que no hay ingrediente que no “pegue” con el rico bivalvo que nace en las aguas presididas por Cortegada.

Y es que de eso se trata un certamen que está ya tan consolidado entre los carrilexos y entre los vilagarcianos que son cada vez más los que se inscriben para participar.

Este año lo hicieron medio centenar, superando en una veintena a la edición anterior. El éxito de asistencia llevó a la organización a adelantar dos horas la celebración de la cata, en la que participó un jurado de expertos como el patrón mayor de Carril, Francisco Franco, el concejal de Limpieza, Jesús Longa, o el fotografo José Luiz Oubiña.

Un jurado que ya a última hora de la tarde ya apenas podía recordar los ganadores y tenía que echar mano de la “chuleta”. Y es que fueron muchos sabores y a un ritmo frenético, ya que tuvieron que probar todos los platos en poco menos de dos horas.

A las ocho de la tarde ya estaba todo decidido y los ganadores mostraban su alegría en las inmediaciones de los stands situados en la Alameda.

Una vez que concluyó la cata, los cincuenta platos se repartieron entre los que asistieron como público, mientras que el jurado se reunía en el pósito.

 

Libertad creativa > El original título de algunos de los platos presentados deja ver que en las bases del concurso no se ponía ninguna restricción en el uso de ingredientes.

La organización del concurso da absoluta libertad creativa a los cocineros. Solo hay un requisito, la base gastronómica del plato debe ser la almeja babosa, la de Carril de toda la vida.

Y es que este bivalvo tabto puede servir para preparar el plato principal de un menú, como para un sopa o, incluso, un postre o un licor.

Pero hoy, la originalidad y el colorido dejarán paso a la tradición. Las almejas a la marinera, con su salsa que nunca sabe tan bien como cuando se toma en Carril, vuelven a ser las protagonistas de la jornada central de la fiesta, en la que se procederá al nombramiento de damas y caballeros y la degustación colectiva.

Fuente:Diario de Arousa

 

 

22/08/2011 01:33 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

Almeja en 50 salsas alternativas

20110822014818-2.jpg

Absténganse los chistosos y amantes de triples significados. La Festa da Ameixa cumple hoy 19 ediciones y hace tiempo que es mayor de edad. Quien quiera hacerse el graciosillo refúgiese, haga el favor, en el diálogo que Tony Curtis y Laurence Olivier cruzaron sobre el gusto en cuanto a moluscos enEspartaco a las órdenes del mítico Kubrick. Todo lo demás es tontería. Dicho esto, cabe resaltar que el bivalvo de Carril es uno de los productos más apreciados del marisqueo en Galicia y que a la sombra de la lonja carrilexa se desarrolla hoy, a partir de mediodía, una degustación en la que se cocinarán 2.600 kilogramos del sabroso habitante de las arenas. Cantidad que, al menos sobre el tapete, se debería transformar en 7.000 raciones.

 

Claro que en Carril existe una fiesta A, la del domingo -en esta ocasión con Moncho Borrajo como pregonero, el director de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Juan Diego Pérez, y la exministra Elena Espinosa en los papeles de cabaleiro e dona, respectivamente, de la muy honorable Orde da Ameixa-, y una fiesta B que se desarrolla sin ruido la tarde anterior, la del sábado. En ella, cierto número de cocineros pugnan por tres almejas de plata que, dotadas con 1.000, 500 y 250 euros, suscitan una generosa actividad en los fogones. Ayer, los cuatro integrantes del jurado probaron nada menos que 50 platos, entre lo creativo y lo contundente, entre el sushi o el brazo de gitano dulce, la zorza de almejas o el guiso en patatas rellenas. Lo mejor, tomen nota para el 2012, es que la cata se abre al público en cuanto los expertos menean el bigote.

 

serxio gonzález

Carlos y Miguel, que andan por los cuarenta y pico y defienden esta tarde sus propios platos, recuerdan a pie de concurso la forma en la que de chavales degustaban almejas y berberechos: «Cara abaixo, sobre unha laxe, por riba púñaslles agulla de pino e lume, aquilo ardía nun intre e abríanse de contado». Difícil imaginar mejor preparación que la fina cruda, tal vez con una gota de limón. Pero la receta por excelencia, la que hoy triunfará en Carril como cada año desde hace 19 ediciones de la fiesta, es la Ameixa á mariñeira.

 

Pese a su reputación presuntamente ancestral, resulta curioso comprobar que recetarios clásicos, como el de Picadillo o Emilia Pardo Bazán, no recojan esta fórmula, y sí lo hagan, bien andado ya el siglo XX, instituciones gastronómicas posteriores como Cunqueiro. Hay quien asegura que, como afirman los dos amigos sobre el terreno, la verdadera forma tradicional de consumirlas consiste en abrirlas sobre una superficie caliente antes de cualquier añadido. La calidad, como siempre, lo primero.

Ramona Mouta se llevó la Ameixa Grande de Prata y 1.000 euros con esta suerte de pizza en la que la almeja de Carril se combina con pulpo, salmón y bechamel.

Ameixa Mediana de Prata y 500 euros para la preparación de Digna Otero, unas tostas de cebolla confitada, rulo de queso de cabra y almejas de Carril en salsa.

Ameixa Pequena de Prata, dotada con 250 euros. La receta de Carmela Dacosta, a base de queso y sirope, mereció la tercera distinción del jurado carrilexo.

Buen intento, mucho mejor si se sirve caliente. Las filloas rodean una equilibrada mezcla de espinacas, requesón y almejas, con un toque de bechamel.

Receta refrescante como pocas. Aderezadas y servidas en el interior de un melón abierto, las almejas de Carril ofrecen un freno gastronómico al calor.

 

22/08/2011 01:48 agrupocarril #. FESTA AMEIXA CARRIL No hay comentarios. Comentar.

Los parquistas rechazan de plano la idea de Mar de elaborar un nuevo decreto para los viveros

20110824093502-29.jpg

El anuncio realizado este domingo por la conselleira do Mar, en plena Festa da Ameixa de Carril, de que se impulsará un nuevo decreto para la revisión y reordenación de los 1.200 parques carrilexos ha sentado como una bomba en el seno de la Agrupación de Parquistas. El presidente de esta asociación, José Luis Villanueva, anunciaba ayer que no iban a colaborar “de ningún xeito” con la Consellería para elaborar esta nueva normativa, puesto que consideran que el decreto vigente, 158/1991, es totalmente válido y fue consensuado en su momento entre todas las partes. “E se non se aplicou ata agora, 20 anos despoisa da súa aprobación, é responsabilidade da administración”, afirmaba el mandatario de los parquistas.

El anuncio de la conselleira el domingo de que para 2012 habrá un nuevo decreto sobre los parques provocó que el lunes hubiese una reunión extraordinaria de la junta directiva de la Agrupación de Parquistas de Carril. Un encuentro en el que se valoró muy negativamente que Rosa Quintana “falase na Festa da Ameixa de que ía impulsar un novo decreto para facer desaparecer os frenos actuais impulsados por intereses particulares”. La interpretación que de estas palabras se hizo en la asociación fue de que se les estaba poniendo en la picota, señalándoles como responsables de que no se hiciese el proceso de revisión y reordenación.

Para José Luis Villanueva esas declaraciones “non son de recibo” e incluso las califica de “declaración de guerra”. Para el presidente de los parquistas, “é unha broma de mal gusto” que la administración intente traspasar a otros su responsabilidad de, durante dos décadas, no haber sido capaz de hacer la revisión y reordenación de los viveros.

En este sentido, Villanueva señala que existe una comisión encargada de velar por este proceso (integrada por representantes de la Consellería, Cofradía de Carril y Agrupación de Parquistas) a la que hace muchos meses que no se convoca. Los parquistas insisten en la validez del decreto del año 1991, “e o que hai que facer é aplicalo, algo que non se fixo, e iso foi por culpa da administración”.

 

Deberes > Entre la directiva de la Agrupación de Parquistas de Carril se lamenta, además del fondo de las declaraciones de Rosa Quintana, también la forma: “Non é de recibo vir á Festa da Ameixa e dicir o que dixo”, indica Villanueva, especialmente dolido por lo que considera insinuaciones en las palabras de la conselleira sobre “intereses particulares”. Para el parquista, “a non ser que con iso se refira a algún dirixente do seu departamento, non ten sentido decilas”, a la vez que incidía en que esta agrupación debía de ser tenida en cuanta en cualquier tema o decisión que afectase a los viveros de cultivo de Carril, “que dan de comer a 600 familias”.

La Agrupación emplazó a Quintana a dejar de lado este tipo de declaraciones y “centrarse” en “facer os deberes”. Con ello, señala, se refiere no solamente al proceso de revisión y reordenación de los viveros, sino también a que la administración se implique “en aspectos como a loita contra as importacións masivas, e moitas veces sen garantía algunha; e tamén no saneamento das Rías”.

Fuente:Diario de Arousa

24/08/2011 09:35 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Llega a Vilagarcía la tercera edición de la Feira das Tapas

20110825104342-simboloameixapositivo.jpg

La asociación de hosteleros Ahituvi organiza, con el patrocinio del Concello de Vilagarcía, la tercera edición de la Feira das Tapas en esta localidad. El evento tendrá lugar en el parque Miguel Hernández desde mañana y hasta el domingo.

Los participantes en el encuentro culinario serán los mismos de siempre, bares y restaurantes de la ciudad, y habrá en total catorce stands. Como novedades, se incluyen la presencia de la Orde da Ameixa y un puesto con postres. Además, si el año pasado cada participante presentaba tres tapas, este año serán solo dos, ya que así se agiliza la atención al público y se facilita el trabajo del jurado.

Cada local presentará sus apuestas más innovadoras, como puede ser la ensalada de brotes tiernos con atún, aguja y vinagreta de algas, junto con las creaciones más tradicionales. En esta edición las tapas, que se servirán en platos de porcelana, estarán a un euro y medio, el vaso de cerveza y la copa de albariño a dos euros y la botella de vino entera a diez. El agua, única bebida sin alcohol que se servirá, tendrá el precio de un euro. Por otro lado, para evitar incidentes como el del año pasado, en el que se perdieron un 60% de las copas de cristal repartidas, los asistentes deberán abonar un euro como fianza, que les será devuelto cuando entreguen de vuelta su copa.

El sábado tendrá lugar el concurso, que se saldará con tres premios para las tapas mejor elaboradas. Asimismo, se concederá un premio a la tapa más vendida. Los componentes del jurado, que están todavía por decidir, tendrán que pensárselo mucho para decantarse por la mejor tapa, porque teniendo en cuenta otras ediciones, la calidad estará garantizada.

La Feira das Tapas nació en gran parte como una forma de promocionar a los bares de la zona, pero también para hacer, junto con otras iniciativas de este tipo que dan vida a la ciudad, que Vilagarcía sea cada vez más «un polo de atracción para que los vilagarcianos se queden y los de fuera vengan», en palabras del alcalde del municipio, Tomás Fole. Por otro lado, es una forma de alargar las fiestas más allá del Combate Naval y hacer que el mes de agosto sea pleno en cuanto a actividades, una de las razones que motivan también la Noite Meiga del próximo sábado.

Fuente: La Voz de Galicia

 

25/08/2011 10:44 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Mar rexeita as críticas dos parquistas e reitera que impulsará un novo decreto para os viveiros

20110825110226-1.jpg

A oposición frontal expresada pola Agrupación de Parquistas de Carril á elaboración dun novo decreto para os viveiros de cultivo non fixo variar un ápice a postura da Consellería do Mar, que reiterou onte a necesidade de dotar dun novo marco lexislativo a estas concesións para impulsar un proceso de reordenación “exclusivamente técnico” e “sen inxerencias externas”.

O departamento autonómico, iso si, expresou o seu desacordo coas críticas verquidas pola Agrupación presidida por José Luis Villanueva, calificándoas de “prematuras” e “carentes de fundamento” pois se realizaron cando “aínda non coñecen os principios concretos que rexerán a futura normativa”. Os parquistas avogan, en vez de elaborar un novo decreto, por aplicar o existente, consensuado co sector, e sospeitan das intencións da Consellería de non contar cos propietarios dos viveiros na futura reordenación das concesións.

Desde Mar indican que o impulso dun novo decreto resposta a que o anterior quedou “obsoleto”, lembrando que non foi aplicado en 20 anos, “polo que se facía urxente a creación dun novo marco lexislativo para cuxo desenvolvemento só ten capacidade a Administración e non o sector, ao que, continuando na liña de actuación da Consellería se lle farán as consultas pertinentes”. Neste sentido, anuncian desde este departamento autonómico que no novo proceso a Consellería dará entrada a Costas del Estado, organismo cuxo papel considera fundamental para a revisión do proceso “e que, inexplicablemente, non figuraba no Decreto 158/1991 vixente na actualidade”.

Mar ten claro, e así o reitera, que o seu obxectivo con esta aposta por un novo decreto é “xerar un proceso exclusivamente técnico, sen interferencias externas e dirixido e controlado pola administración baixo criterios netamente obxectivos”. A Consellería do Mar asegura que a futura reordenación dos parques de cultivo a través do novo decreto, “que se realizará en base a criterios estritamente obxectivos”, favorecerá a produción de ameixa nos viveiros.

 

Regular >Tal e como anunciou o pasado domingo durante a Festa da Ameixa de Carril a conselleira do Mar, Rosa Quintana, “o novo decreto que a Consellería prepara permitirá regular este proceso e asegurar nun futuro a viabilidade desta actividade de forma que se poida seguir producindo ameixa de excelente calidade cun marco regulador xusto e equilibrado”.

A Agrupación de Parquistas xa amosou a comezos desta semana o seu malestar, tanto pola forma coma polo fondo, do anuncio da Consellería. Entendían que o lugar non era o máis axeitado, sobre todo, sinalaba, cando os representantes do sector non tiñan coñecemento de que a Xunta preparase un novo decreto; e tampouco lles convence que se prepare un novo marco lexislativo sen contar con eles. “O anterior decreto é válido, só hai que aplicalo”.

Fuente: Diario de Arousa

25/08/2011 11:02 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Carril se rebela contra los planes de Mar para ordenar los viveros

20110828185258-carril.jpg

La cofradía Santiago Apóstol y la agrupación de productores de parques de cultivo de Carril han recibido el anuncio de la Consellería de Mar de acometer un nuevo proceso de ordenación de los viveros con «desagrado» y como «una bofetada». Así lo ponen de manifiesto a través de un comunicado que firman el patrón mayor de Carril, Fernando Franco, y el presidente de los parquistas, José Luis Villanueva, en el que defienden a capa y espada el decreto de la Administración Fraga 158/91 como la mejor solución para afrontar la ordenación de los parques de almeja y en el que, además, lanzan duras acusaciones contra la cúpula de la consellería.

«Si la conselleira Rosa Quintana quiere productividad y competitividad en el sector de la almeja, que empiece por dejar de favorecer la importación de almejas procedentes de terceros países, con una dudosa trazabilidad higiénico-sanitaria y de calidad para el consumidor». Y exhortan a la consellería a que «no se deje embaucar por el maquiavelismo falto de miras y de inteligencia de su director general Juan Maneiro, quien la está embarcando en la arriesgada aventura de su nuevo decreto que entraña un interés espúreo y personalista que crea tensión y alarma en un colectivo en el cual antes reinaba el consenso y la tranquilidad entre todas las partes».

La conselleira Rosa Quintana anunció hace una semana que el próximo año será aprobado un decreto para reordenar el millar largo de parques de cultivo que existen en la ría «de modo efectivo» y para disponer de la «seguridade e firmeza para as concesións». En Carril molestó mucho el fondo del mensaje pero también la forma. «No parece procedente que la conselleira aproveche la posibilidad que le otorgan la cofradía y la agrupación, en su condición honorífica de dama de la fiesta, para darles una bofetada con un nuevo y desconocido decreto. Ha sido una actuación irreflexiva, instintiva y con falta de altura y de sensibilidad política», señalan los firmantes.

«La cofradía y la agrupación siempre han estado abiertos al diálogo y la colaboración con la Administración autonómica y durante los últimos veinte años han insistido hasta la saciedad para que se acelerase la puesta en marcha del decreto sancionado por Manuel Fraga». En este sentido, recuerdan que el decreto en cuestión «establece un marco filosófico conceptual» que trata de poner un orden administrativo en los parques de cultivo. Que fue elaborado con el «consenso» y que fruto de ese acuerdo, los parquistas «vienen realizando una importantísima e incuestionable labor, aportando datos reales de suma utilidad para la Administración». De los 1.400 parques censados han sido revisados en estas dos décadas 1.300, que obtuvieron la concesión administrativa provisional, según se explica en el comunicado.

Fuente: La Voz de Galicia

 

28/08/2011 18:52 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.

Cofradía y parquistas reclaman que se aplique el decreto de ordenación en vigor

20110828185729-carril.jpg

La Cofradía y la Agrupación de Parquistas de Carril piden a la conselleira de Mar que termine de aplicar el decreto de ordenación de los parques de cultivo de almeja en vigor desde 1991 y "que no se deje embarcar en la arriesgada aventura de uno nuevo que crea tensión y alerta en un colectivo en el cual reinaba el consenso y la tranquilidad". El patrón mayor y el presidente de los parquistas han mostrado su malestar por el nuevo decreto de reordenación anunciado por Rosa Quintana en la Festa da Ameixa, pues aseguran que la aplicación del actual está ya muy avanzada y entienden que si la regulación de esas parcelas no ha culminado todavía es por "falta de voluntad política".
Fernando Franco y José Luis Villanueva están convencidos de que la intención de introducir criterios técnico-científicos "que puedan hacer más competitivo y productivo al colectivo" expresada por la conselleira en su discurso no tiene nada que ver con un texto "puramente administrativo". En ese sentido, apuntan que si la Xunta realmente tiene interés por incentivar el desarrollo del sector de la almeja de Carril debería, en primer lugar "dejar de favorecer la importación de almejas procedentes de terceros países".
Franco y Villanueva aseguran que en los últimos veinte años los parquistas han colaborado para regularizar un sector que durante generaciones fue pasando de un titular a otro sin más control que el de los propios mariscadores. En ese sentido, apuntan que a día de hoy aproximadamente 1.300 de los 1.400 parques existentes en Carril ya han sido revisados y disponen de concesión administrativa provisional.
El proceso diseñado conforme al decreto 158,91 de ordenación del sector establecía, según apuntan los portavoces del sector marisquero local, una fase de revisión y otra de reordenación. En la primera, que ha ido desarrollándose hasta es te momento, debía fijarse la superficie de cada parque y la identidad de su titular, así como esclarecer el proceso a través del cual el actual dueño llegó a trabajar esa superficie. 
Cofradía y agrupación afirman que ese proceso de identificación está prácticamente terminado, y aseguran que si no ha durado menos no ha sido, en ningún caso, por la falta de colaboración de los parquistas. 
Los representantes de los productores de almeja de Carril no entienden el interés que puede tener la Consellería do Mar en dejar a medias el proceso iniciado, pues explican que el marco y el contexto no han cambiado desde 1991 y que el texto impulsado por la Xunta que dirigía Manuel Fraga en absoluto ha quedado obsoleto.
Cofradía y parquistas creen que "el maquiavelismo falto de miras y la inteligencia del director xeral Juan Maneiro" están detrás del nuevo decreto anunciado por Rosa Quintana, y piden a la titular de Mar que "no se deje embaucar".
"Como se puede entender, el decreto trata de dar únicamente una solución administrativa a una circunstancia histórica en la que se encuentra inmerso el sector productivo de la almeja", apuntan Villanueva y Franco, convencidos de que "la respuesta administrativa que cabe dar hoy a los productores es la misma que se le ha dado hace veinte años y que aún no ha finalizado". 
Los portavoces del sector recuerdan que el proceso de reordenación en marcha en ningún caso es ni se parece a "una operación de I+D+I", e instan a Mar a poner coto a la entrada de bivalvos de otros países si de verdad tiene interés por mejorar la competitividad de la almeja carrilexa.
"Si Quintana, tal como manifiesta, está interesada en hacer más productivo y competitivo el sector debería haber empezado ya hace mucho tiempo a no favorecer, sino más bien a vetar la importación de almeja de terceros países. Una almeja de cuestionable trazabilidad, de más que dudosa condición higiénico-sanitaria y de calidad para el consumidor que tira por los suelos el precio de la autóctona", aseveran.
En ese sentido, Franco y Villanueva instan además a la Consellería a poner en marcha medidas para garantizar la calidad de las aguas del litoral y eliminar los vertidos contaminantes. Pero no sólo, pues entienden que el apoyo a Inprocar, "la única empresa genuinamente gallega de producción integral de cría de almeja", tampoco ha sido el debido. "Si Quintana quiere productividad y competitividad para nuestro sector, que favorezca como representante en la comisión crediticia del maltrecho IGAPE la concesión de créditos para los proyectos de I+D+I que en numerosas ocasiones le hemos presentado", apostillan.
Tanto el patrón mayor como el presidente de la agrupación de parquistas de Carril recuerdan que ambos colectivos "han estado siempre abiertos al diálogo y a la colaboración con la administración autonómica, y durante los últimos veinte años han insistido hasta la saciedad para que se acelerase la puesta en marcha del decreto sancionado por el antiguo presidente Manuel Fraga".
Los portavoces del sector entienden que Rosa Quintana no ha obrado adecuadamente al "aprovechar la posibilidad que le otorgan la Cofradía y la Agrupación en su condición honorífica de Dama de la fiesta para darles una bofetada con un nuevo y desconocido decreto".

Fuente: Faro de Vigo

28/08/2011 18:57 agrupocarril #. ARTICULOS No hay comentarios. Comentar.